บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นางนงเยาว์ เถยสูงเนิน
[email protected]
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.บ. ประถมศึกษา
นางสาวราณี ทองยืน
[email protected]
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.สังคมศึกษา
นางมาลัย ชมชื่น
[email protected]
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
นางมิตทีรา ไพรสณฑ์วัฒน
[email protected]
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นางสาวไพรพนา ธรรมวงค์
ครู
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
นางสาวนิศารัตน์ วังนันท์
[email protected]
ครูผู้ช่วย
ค.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์
นางอุไรวรรณ ติราวรัมย์
พนักงานราชการ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา