ประวัติ

โรงเรียนบ้านปราสาท ตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2477 ที่บ้านปราสาท ใช้ชื่อว่า ?โรงเรียนประชาบาลตำบลกันทรารมย์ 2? จัดการเรียนการสอนจากชั้นประถมปีที่ 1 ? 4 มีนายสงค์ ถนอม เป็นครูใหญ่คนแรก
ต่อมา เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2486 นายสุริย์ ณุวงศ์ศรี ครูใหญ่ นายเอม สิงหะ ครูผู้สอน และ นายบุดดา ภาษี ผู้ใหญ่บ้านปราสาท พร้อมด้วยชาวบ้านเห็นว่า สถานที่เดิมคับแคบ ไม่สะดวกในการพัฒนาการศึกษา จึงร่วมกันจับจองที่ดินว่างเปล่าด้านทิศใต้ของหมู่บ้านปราสาท เนื้อที่ 15 ไร่ 2 งาน 83.7 ตารางวา ร่วมกันสละแรงงานตลอดทั้งวัสดุอุปกรณ์ ทำการรื้อถอนอาคารหลังเดิมมาสร้างในที่ดินแปลงใหม่เป็นที่ตั้งโรงเรียนบ้านปราสาทตั้งแต่บัดนั้นจนถึงปัจจุบัน

คำขวัญ

กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม วัฒนธรรมล้ำค่า

เป้าหมาย

1.นักเรียนโรงเรียนบ้านปราสาททุกคนมีพัฒนาการตามมาตรฐานการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
2.จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.ใช้คุณธรรมนำการศึกษาภายใต้ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น

อักษรย่อ

ป.ส.

ปรัชญา

การศึกษาเป็นการพัฒนาชีวิต