บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นางพรพิมาล แก้วธรรม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปริญญาโท
นายวีระพงษ์ เดชพันธ์
ครู
ปริญญาตรี
นายประจวบ ประเสริฐโถ
[email protected]
ครู
ครุศาสตร์บัณฑิต
นางฤภาภัค รัตนพันธ์
ครู
ปริญญาตรี
นางนวลจันทร์ จันดาบุตร
ครู
ปริญญาตรี
นางเดชา เสียงเพราะ
ครู
ปริญญาตรี