วิสัยทัศน์

?โรงเรียนบ้านตาเจา มีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่ดี ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ก้าวทันเทคโนโลยี สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย มีใจรักสิ่งแวดล้อม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน?

อักษรย่อ

ต.จ.

ปรัชญา

ปญฺญา ธนฺ โหติ ความรอบรู้เป็นทรัพย์อันประเสริฐ