บุคลากร

 กศ.บ.บริหารการศึกษา
 0895781769
 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
 0862576027
 ค.บ.ภาษาอังกฤษ
 
 ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
 
 ค.ม.หลักสูตรและการสอน