บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นางธนธร สะดวก
ครู ชำนาญกรพิเศษ
กศ.บ.บริหารการศึกษา
นางลภัสกร บุญศรัทธา
ครู ชำนาญกรพิเศษ
ค.บ.คหกรรม
นายสุชาติ สายแก้ว
ครู ชำนาญกรพิเศษ
กศม.ฟิสิกส์
นางสาวอัญชลี วงษาเคน
ครู ชำนาญการ
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
นางสุภาภรณ์ พิมพันธ์
[email protected]
ครู ชำนาญการ
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
นางสาวสุภัสสร คำโตนด
ครู
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
นายประวิทย์ งามแสง
ครุผู้ช่วย
ค.บ.ประถมศึกษา
นางสาววราภรณ์ วงศ์พินิจ
ครูผู้ช่วย
ค.บ.ภาษาไทย
นางสาวกมลชนก สารสุข
ครูผู้ช่วย
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
นางปริญาณี ทองปัญญา
พนักงานราชการ
ค.ม.หลักสูตรและการสอน
นางสาวศิราณี ดาศรี
บุคลากรทางคณิตศาสตร์
ค.บ.คณิตศาสตร์
นางสาวศิริพร ศรีกะชา
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
ค.บ.ประถมศึกษา
นายอภิสิทธิ์ นาคดี
ธุรการโรงเรียน
ค.บ.ดนตรีศึกษา
นายทรงศักดิ์ สายแก้ว
พนักงานพัสดุ4
ปวส.ก่อสร้าง