ประวัติ

โรงเรียนบ้านสะกอม เดิมตั้งอยู่ในวัดสะกอม หมู่บ้านสะกอม ใช้ศาลาวัดเป็นที่เรียน ชื่อว่า โรงเรียนวัดสะกอม ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๔๖๕ โดยรองอำมาตย์โทหลวงเกษตรชุมพรขันธ์ นายอำเภอจะนะ

วิสัยทัศน์

ภายในปี ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านสะกอมมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่ นักเรียนมีความรู้มุ่งสู่มาตรฐาน บุคลากรพัฒนางานร่วมประสานชุมชน ไหว้สวย เรียนดี มีภาษาถิ่น ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

คำขวัญ

ศึกษาดี มีวินัย พลานามัยสมบูรณ์

พันธกิจ

๑.จัดสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
๒.ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม
๓.ส่งเสริมบุคลากรในการพัฒนางาน

เป้าหมาย

๑.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่และเป็นแหล่งเรียนรู้ร้อยละ ๑๐๐
๒.นักเรียนมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาร้อยละ ๙๐
๓.บุคลากรมีการพัฒนางานเพื่อให้นักเรียนมีมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศร้อยละ ๙๐

อักษรย่อ

บ.ส.ก.

เพลง

-

ปรัชญา

-