ประวัติ

ตั้งเมื่อ 1 พฤษภาคม 2514 โดยใช้ศาลากลางหมู่บ้านเป็นอาคารชั่วคราว ปี 2515 สร้างอาคารเรียนแบบ ป 1 ซ โดยใช้งบประมาณของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่จัดการศึกษาร่วมกับชุมชน ให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

คำขวัญ

คุณธรรมนำความรู้สู่ชุมชน

พันธกิจ

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. พัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษา

เป้าหมาย

1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษา ตามสิทธิอย่างเท่าเทียมทั่วถึง และ
ตรงตามศักยภาพ
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
4. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนา ด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และ คุณธรรมจริยธรรม

อักษรย่อ

ท.ผ.

ปรัชญา

ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์