บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
วุฒิชัย พรหมิทธิกุล
[email protected]
ครู
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ วิชาเอกคณิตศาสตร์ ศึกษาศาสตร์บัญฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วิชาเอกประถมศึกษา
เคียงใจ พรหมิทธิกุล
ครู คศ.3
ปริญญาตรี
ผดุงไทย ย่อมมี
ครู คศ.2
ปริญญาตรี
พนม นาคชลธี
ครู คศ.2
ปริญญาตรี