บุคลากร

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ วิชาเอกคณิตศาสตร์ ศึกษาศาสตร์บัญฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วิชาเอกประถมศึกษา
 0899474818
 ปริญญาตรี