ประวัติ

ที่ตั้ง
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน ตั้งอยู่ บ้านปางพริกหมู่ที่ 3 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 สังกัด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 ค่ายพญางำเมือง ตำบลต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษา พะเยา เขต 2 อยู่ห่างจากอำเภอปง ประมาณ 45 กิโลเมตรและอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดพะเยา ประมาณ 110 กิโลเมตร
ประวัติโรงเรียน
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ได้เสด็จเยี่ยมหมู่บ้านชาวเขาและประชาชน ที่ห่างไกลคมนาคม ในพื้นที่ทางภาคเหนือ โดยมีท่านผู้หญิงเบ็ตตี้ ดูเมน พระสหายได้ติดตามเสด็จด้วย ทรงเห็นว่าหมู่บ้านแม้วหม้อ ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดเชียงราย ( ในขณะนั้น ) มีเยาวชนอยู่ในวัยเรียนเป็นจำนวนมาก แต่ไม่มีโรงเรียน ท่านผู้หญิงเบ็ตตี้ ดูเมน พระสหายได้รับเงินบริจาคส่วนตัว จำนวนเงิน 51,65 บาท เพื่อทำการก่อสร้างโรงเรียนขึ้น โดยมอบหมายให้ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 5 ดำเนินการก่อสร้าง เมื่อ 10 มิถุนายน 2509 แล้วเสร็จและ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน พร้อมด้วยท่านผู้หญิงเบ็ตตี้ดูเมน เมื่อ 18 มกราคม 2510 และพระราชทาน นามว่า โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน
• เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อ 18 มกราคม 2510 มีนักเรียน 71 คน ชาย 48 คน หญิง 23 คน โดยมี สิบตำรวจตรีมูล กองมะลิ เป็นครูใหญ่คนแรก
• เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2511 หมู่บ้านดังกล่าวถูกผู้ก่อการร้ายคุกคาม และเผาทำลายโรงเรียนจนหมดสิ้น ราษฎรได้อพยพไปอาศัยในหมู่บ้านใกล้เคียง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน จึงได้ยุบตั้งแต่ บัดนั้นเป็นต้นมา
• ต่อมาในเดือนกันยายน 2527 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ทรงมีรับสั่ง ให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน ขึ้นใหม่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่เดิม โดยพระราชทานเงินจาก กองทุนมูลนิธิสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ดำเนินการก่อสร้าง เพื่อฟื้นฟูความทรงจำและเจตนารมณ์ของท่านผู้หญิงเบ็ตตี้ดูเมน ที่มีมาแต่เริ่มแรก บัญชาการตำรวจตระเวนชยแดน มอบหมายให้ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 5 สำรวจเห็นว่าบ้านปางพริก หมู่ที่ 3 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมจึงเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ขึ้น เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2528 โดยใช้แบบอาคารเรียน 447 / 28 ขนาด 9 x 18 เมตร จำนวน 6 ห้องเรียน บ้านพักครูจำนวน 3 หลัง เรือนโภชนาการ 1 หลัง เรือนพยาบาล 1 หลัง และห้องน้ำห้องส้วม จำนวน 1 หลัง แล้วเสร็จเมื่อ 16 ตุลาคม 2528 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,310,000 บาท

• เมื่อ 12 มกราคม 2529 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด และทรงปลูกต้นมะม่วงเขียวเสวย จำนวน 1 ต้น เปิดทำการสอน วันที่ 13 มกราคม 2529 โรงเรียนได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียนรวม 79 คน ชาย 37 คน หญิง 42 คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 2 นาย ครูพลเรือน 1 คน ครูอาสาช่วยสอน 1 คน
โดยมีนายดาบตำรวจไพโรจน์ กองมงคล เป็นครูใหญ่
• ปี 2534 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 ได้สร้างบ้านพักนักเรียนบ้านไกล ขนาด 6 x 30 เมตร จำนวน 1 หลัง
• นอกจากจะทำการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการแล้ว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน ได้ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราาาชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 7 โครงการ ดังนี้
1. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
3. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
4. โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
5. โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน
6. โครงการฝึกอาชีพ
7. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2537 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมโรงเรียน ทรงติดตามโครงการพระราชดำริ และทรงปลูกต้นมะม่วงพันธ์เขียวเสวย ณ บริเวณ ทางลงบ่อเลี้ยงปลา ทรงปล่อยพันธุ์ปลา และพระราชทานสิ่งของให้กับโรงเรียน จำนวน 24 รายการ
• ปี 2537 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 ได้สร้างห้องน้ำนักเรียน ขนาด 2 x 13 เมตร จำนวน 1 หลัง
• ปี 2538 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 326 ได้ทำการก่อสร้างโรงครัวนักเรียนบ้านไกล ขนาด 8 x 15 เมตร จำนวน 1 หลัง
• ปี 2539 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน ได้ดำเนินโครงการตามพระราชดำริ เพิ่มอีก 1 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร รวมดำเนินการทั้งสิ้น 8 โครงการ
• ปี 2540 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ได้ทำการก่อสร้างโรงเรือนตัดผม ตามโครงการฝึกอาชีพนักเรียน ขนาด 4 x 4 เมตร จำนวน 1 หลัง
• ปี 2543 นายวีระ รอดบุญเรือง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และนางนิตยา รอดบุญเรือง พร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ บริจาคเงินก่อสร้าง บ้านพักนักเรียนบ้านไกล ขนาด 8 x 16 เมตร จำนวน 1 หลัง รวมมูลค่า 280,000 บาท
• ปี 2544 กรมอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ได้ก่อสร้างอาคารห้องสมุด ขนาด 6 x 8 เมตร จำนวน 1 หลัง
• ปี 2544 มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บริจาคเงินก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาด 10 x 24 เมตร จำนวน 1 หลัง
• ปี 2545 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ได้สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 12 x 18 เมตร จำนวน 1 หลัง
• เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2547 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชชนนี เสด็จเยี่ยมโรงเรียน พระราชทานสิ่งของให้กับคณะครูและนักเรียน พระราชทานเงิน จำนวน 5,000 บาท เป็นครั้งที่สอง
• ปี 2548 นายกเหล่ากาชาด จังหวัดพะเยา พร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน จำนวน 1 หลัง มี 4 ห้องและทำการสร้างแท้งค์น้ำ จำนวน 2 แท้งค์ พร้อมตะแกรงกรองน้ำ
• ปี 2549 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 อนุมัติให้ใช้เงินกองทุนอาหารนักเรียนบ้านไกล โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน จำนวนเงิน 137,000 บาท ทำการสร้างห้องน้ำห้องส้วม ขนาด 4 x 4 เมตร จำนวน 1 หลังและทำการก่อสร้างรั้วคอนกรีตโรงเรียน เป็นระยะทาง 150 เมตร ตามแนวถนนหมู่บ้าน
• ปี 2549 ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นจำนวนเงิน 335,000 บาท สร้างอาคารสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน ขนาด 5 x 10 เมตร จำนวน 1 หลัง

• เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเยี่ยมโรงเรียนเป็นครั้งที่ 3
• เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเยี่ยมโรงเรียนเป็นครั้งที่ 4
• ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชั้นเด็กก่อนวัยเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีครูตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 10 นาย ผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนจำนวน 2 คน ครูอตัราจ้าง 1 คน มีนักเรียนจำนวน 138 คน ชาย 72 คน หญิง 66 คน และมีนักเรียนหอพักบ้านไกล จำนวน 106 คน ชาย 47 คน หญิง 59 คน

อักษรย่อ

ตชด.

ปรัชญา

สร้างภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต สัมฤทธิผลความมั่นคง