บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
ดาบตำรวจหญิงรุจิรา อินสมบัติ
ครูผู้สอน
จ่าสิบตำรวจนฤดล ดำริเลิศวรกุล
ครูผู้สอน
ศษ.บ.
จ่าสิบตำรวจอำนาจ ศรีสมบัติ
[email protected]
ครูธุรการ
นางวิไลรัตน์ เพชรภัทรพงศ์
ครูชั้นเด็กก่อนวัยเรียน
ปวช.
ดาบตำรวจหญิงวาสิกาญน์ พัฒนลิติกุล
ครูผู้สอน
สิบตำรวจเอกสิรวิชญ์ อุดวัน
ครูผู้สอน
คบ.
สิบตำรวจโททวีวัฒน์ แจ่มจรูญไพร
ครูผู้สอน
ปวช.
สิบตำรวจโทหญิงปรีดา ดำดง
ครูผู้สอน
นางสาวสุภา ปัตติอนันต์
ครูศูนย์ก่อนวัยเรียน
ดาบตำรวจพลาธิป ฮ่องลึก
ผู้ช่วยครูใหญ่
ร.ต.ต.อริยวรรต พรหมเสน
ผู้ช่วยครูใหญ่
นายพิตตินันท์ กันทะสอน
ครูอตราจ้าง