ประวัติ

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม ได้เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2506 โดยอาศัยศาลาการเปรียญ ของวัดสุกรีบุญญาราม มีผู้เป็นประธานเปิดป้ายอาคารเรียนคือ นายทรงศักดิ์ ชัยอารีย์ราษฎร์ ตำแหน่งผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอบางละมุง ขณะนั้นวัดสุกรีบุญญาราม ยังเป็นสำนักสงฆ์ โดยมีพระชิ้น เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งนายสุกรีย์ ครุฑสุข ได้บริจาคที่ดิน 10 ไร่ ร่วมกับนายบุญ ใจกุศล บริจาคที่ดินเพิ่ม 2 ไร่ รวมเป็น 12 ไร่ ให้สร้างสำนักสงฆ์ ต่อมาในปี พ.ศ.2508 ได้รับพระราชทานให้ตั้งเป็นวัด โดยใช้ชื่อว่า “วัดสุกรีบุญญาราม” ซึ่งเป็นการใช้ชื่อ นายสุกรีย์ กับ นายบุญ มารวมกันตั้งเป็นชื่อวัด
เมื่อเปิดเรียนครั้งแรกนั้น เป็นสาขาของโรงเรียนบ้านทุ่งกราด เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นเดียว แล้วเปิดเพิ่มขึ้นปีละระดับชั้นจนถึงปี พ.ศ.2509 จึงได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนเอกเทศ ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม” โดยเปิดสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และได้ย้ายนักเรียนจากศาลาการเปรียญ เข้ามาเรียนเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2514 ต่อจากนั้น โรงเรียนได้ปรับการเปิดการเรียนการสอน จากเดิมที่ปิดเรียนวันโกนและวันพระ มาเป็นเปิดเรียนตั้งแต่ วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ และ ปิดเรียนวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2514 เป็นต้นมา

วิสัยทัศน์

นักเรียนดี มีคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมเทคโนโลยี สืบสานวิถีไทย บริหารทุกฝ่ายร่วมรู้ ครูได้รับการพัฒนา สนับสนุนและพึ่งพาชุมชน

คำขวัญ

เรียนรู้คู่คุณธรรม ก้าวนำICT มีวัฒนธรรมสืบสาน อนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

1.ส่งเสริมพัฒนานักเรียนอย่างทั่วถึง ให้เป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ประหยัดอนุรักษ์ธรรมชาติและสืบสานภูมิปัญญาไทย
2.ส่งเสริมพัฒนานักเรียน ให้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ รักการอ่าน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี
3.ส่งเสริมพัฒนานักเรียน ให้มีความรู้ มีทักษะด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา
4.ส่งเสริมพัฒนานักเรียน ให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ปลอดจากสารเสพติด สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
5.ประสานชุมชนและทุกภาคส่วน ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหาร
6.ส่งเสริมพัฒนาครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
7.จัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัยและเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

เป้าหมาย

ด้านคุณลักษณะของผู้เรียน
1. เป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 8 ประการ
2. มีความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะตามที่หลักสูตรกำหนด มีลักษณะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการอ่าน และมีทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ แก้ปัญหาด้วยวิธีอันเหมาะสมและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
4. มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีทักษะในการดำรงชีวิต
5. มีทักษะในการทำงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ด้านคุณลักษณะของผู้สอน
1. มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้วิธีสอนเหมาะสมหลากหลาย ใช้สื่อการเรียนและเทคโนโลยีการศึกษา ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
2. มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. อบรมสั่งสอนและปลูกคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักเรียนอย่างสม่ำเสมอ
เอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง

อักษรย่อ

มสก.

เพลง

เพลงมาร์ชโรงเรียน
สถาบันคนดี มีชื่อ นามนั้นหรือวัดสุกรีย์บุญญาราม ทั่วเขตแคว้น ต่างแซ่ซ้องสมญานาม ม.ส.ก. สืบสานศิลปะไทย
โรงเรียนดี นักเรียนเด่น เป็นประจักษ์ เขียว-เหลือง พร้อมรับเทคโนโลยี ที่ทันสมัย
มีใจรักษ์สิ่งแวดล้อมเราพร้อมใจ พัฒนาให้ก้าวไกลสู่สากล
สสูลํง ละภะเต ปัญญํง พวกเราพร้อมนำเชิดชูการศึกษา
ให้เกิดประโยชน์ ดุจดอกแก้วเรืองปัญญา กลิ่นหอม ควรค่า ประดับไว้คู่ชุมชน

ปรัชญา

สฺสฺสูลํ ลภเต ปญฺญํ ผู้ตั้งใจศึกษา ย่อมได้ประโยชน์