บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นางสาวเจษฏาภรณ์ อนุอัน
ครู คศ.1
นายศานิต อินทร์เพ็ญ
ครูผู้ช่วย
นางสาวเนตรทราย เบ้าจันทึก
ครูอัตราจ้าง
นางสาววันทนี ทรัพย์จันทร์
ครูผู้ช่วย
นางสุมนา ท้องฟ้า
ครู ค.ศ.2
นางสาวญาณิน ท้องฟ้า
ครูอัตราจ้าง
นางสาวนัดดา สิงห์โสดา
ครูผู้ช่วย
นางสาวรัชนี เจียมตน
[email protected]
พนักงานราชการ
นางสาวปาริชา ศรีพิมพ์
ครูอัตราจ้าง
นางชลาธาร พิมหนู
พนักงานราชการ
นางจริน มาตเมฆ
ครู คศ.3
นางวรางค์ศิริ พรมบุรินทร์
ครู คศ.3