บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นางชลลดา ศรีศิริ
ครู คศ.2
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขา ประถมศึกษา
นางกฤษณา ตอบกลาง
ครู คศ.2
การศึกษาบัณฑิต
นางสมใจ สมบุญ
ครู คศ.2
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
นายทรงเดช อุเทศ
ครู คศ.2
ปวช.
นางประพันธ์ เหล็กกล้า
ครู คศ.2
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
นายจัตวิชญ์ เหล็กกล้า
ครู คศ.2
ครุศาสตรบัณฑิต
นายสมมิตร ไขชัยภูมิ
ครู คศ.1
นางสาวขนิษฐา เลิศไพรัตน์
[email protected]
ครู คศ.1
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขานาฏศิลป์ไทย (เกียรตินิยมอันดับ 1)
นางสาวอรวริญญ์ อยู่ไพร
ครูผู้ช่วย
นางมญชุกานต์ ปราบงูเหลือม
ครู คศ.1
นางสาวจิราภรณ์ เงินหล่อ
ครูผู้ช่วย
นางสาวดรุณี
ครูผู้ช่วย
นางสาวจิโรบล มนตรี
ครูผู้ช่วย
นางสาววริศรา ไลนอก
ครูผู้ช่วย
นางสาวนริน นารินทร์
ครูผู้ช่วย
นางสาวพัชริน พลอยกระโทก
ครูผู้ช่วย