บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายสมชาย คงทรัพย์
ครู
นางอรวรรณ คงทรัพย์
ครู
จ่าสิบเอกจันทร ก่ำภัคสร
ครู
นายพรชัย เกตุแก้ว
ครู
นายประสิทธิ์ ดนตรี
นายสุริยะ พงษ์พืช
ครู
นางนิตยา จริตธรรม
ครู
นางรสา ทรัพย์เจริญไวทย์
นางกัลยา ทวีชาติ
ครู
นางสาวสุชาดา ปลื้มฤทัย