บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายธวัชชัย แก้วสวัสดิ์
ครู คศ.2
นางนิภา หนูทอง
ครู คศ.3
นายขวัญไชย เย็นเอง
ครู คศ.2
นางสุจิตรา นิ่มนวล
ครู คศ.3
นางสายใจ พลเดช
ครู คศ.2
นายอานุภาพ ศรีเพ็ชรใส
ครู คศ.2
นายสมใจ อนุรักษ์
นายเจริญ นิ่มนวล
ครู คศ.3
นางสุนันทิยา ปรีชารัตน์
ครู คศ.2
นายภัควัฒน์ ช่วยด้วง
ครู คศ.2
นายดำรงค์ หนูทอง
ครู คศ.3
นางสาวฉันทนา คงแป้น
ครู คศ.1
นายณัฐกร จิ้วฮวด
ครูผู้ช่วย
นายอภิชาติ ขาวเผือก
ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี
นางสาวธิปประภา พูลสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี