บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นางเกษมศรี ตินตะบุระ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวเกสร ประโพธิ์ศรี
ครู
นางนุชรีย์ ทรงสง่า
ครูชำนาญการ
นายภัทร์กร ศรีเมือง
[email protected]
ครู
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.(การตลาด)) - มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) – มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
นางสาวรยา คงฤทธิ์
ครู
นางสาวสุวนีย์ มนต์อินทร์
ครูผู้ช่วย
นางสุพรรณิการ์ พุฒศรี
ครูผู้ช่วย
นางสาวอณัญญา อังสุวัฒศิริโสภา
ครูผู้ช่วย
นายธรรมรัตน์ ธรรมรัตน์
ครูผู้ช่วย
นางสาวชุติพันธุ์ ภูคดหิน
ครู อัตราจ้าง
นางสาวนิภาพร ศรีรักษา
ครู อัตราจ้าง
นางสาววิยะดา นาคสิน
ครูผู้ช่วย
นางสาวเสาวลักษณ์ พูลเกษร
ครูผู้ช่วย
นายชินโชติ ฉัตรแก้วภณกุล
ครู อัตราจ้าง