บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายบุญเลี้ยง สว่างภพ
ช่างครุภัณฑ์ ระดับ 3
ป.ต
บุญเลิศ สารทอง
พนักงานพัสดุ ระดับ 3
ปต
นายจำรูญ สว่างภพ
พนักงานพัสดุ ระดับ 3
ปต
นายสาธร
นายบุญมี .
พนักงานพัสดุ ระดับ 3
นายสุทัศน์
พนักงานพัสดุ ระดับ 3
นายสุรสรร หารพิทัก
พนักงานพัสดุ ระดับ 3
นายธรรมรงค์
นายประสิทธ์
นายเติม
สนิท
จำนวน
เทืยร
สมศักดิ์
ปัญญา