กรรมการนักเรียน

เด็กชายณรงค์เทพ เย็นใจ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ชั้น : ม.3