ชื่อ-นามสกุล

พระมหาชัย สิริปัญโญ

ตำแหน่ง

ผู้รับใบอนุญาต

การศึกษา

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ รามคำแหง และกำลังศึกษานิติศาสตร์ รามคำแหง

โทรศัพท์

087-2540743

Email

[email protected]

รูปถ่าย