รูปถ่าย

ชื่อ-นามสกุล

พระมหาชัย สิริปัญโญ

ตำแหน่ง

ผู้รับใบอนุญาต

การศึกษา

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ รามคำแหง และกำลังศึกษานิติศาสตร์ รามคำแหง

Email

[email protected]