รูปถ่าย

ชื่อ-นามสกุล

นายชาญ หมื่นยิ่ง

ตำแหน่ง

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การศึกษา

ปริญญาตรี เอกการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

Email

-