ชื่อ-นามสกุล

นายชาญ หมื่นยิ่ง

ตำแหน่ง

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การศึกษา

ปริญญาตรี เอกการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

โทรศัพท์

085-1492871

Email

-

รูปถ่าย