ชื่อ-นามสกุล

นางมยุรี ประเสริฐ

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษา

ปริญญาตรี
ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โทรศัพท์

08-7044-98xx

รูปถ่าย