ชื่อ-นามสกุล

นายอิทธิรัตน์ ควรชม

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการ

การศึกษา

ปริญญาโท
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ปริญญาตรี
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์

08-9801-29xx

Email

[email protected]

รูปถ่าย