ชื่อ-นามสกุล

นายเกริกเกียรติ เตโช

ตำแหน่ง

ครู

การศึกษา

ปริญญาตรี
คบ. สังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

โทรศัพท์

08-9071-33xx

Email

[email protected]

รูปถ่าย