ชื่อ-นามสกุล

นางสาวภาวินี ครองรักษ์

ตำแหน่ง

ครูอัตราจ้าง

การศึกษา

ปริญญาตรี
บธ.บ การจัดการระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โทรศัพท์

08-9239-94xx

Email

[email protected]

รูปถ่าย