ชื่อ-นามสกุล

นางสาวจารุณี น้อยพันธุ์

ตำแหน่ง

ครู

การศึกษา

ภาษาไทย (ค.บ.)
ม.ราชภัฎเทพสตรี

รูปถ่าย