ชื่อ-นามสกุล

นายอภิวัฒน์ ประมวลรัมย์

ตำแหน่ง

ครู

การศึกษา

ปริญญาโท
บริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รูปถ่าย