ชื่อ-นามสกุล

นางสาวเบญญาภา ดีจอม

ตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย

การศึกษา

ปริญญาตรี
การประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

รูปถ่าย