รูปถ่าย

ชื่อ-นามสกุล

นายอาทิตย์ บุญศรี

ตำแหน่ง

ครูโรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ

การศึกษา

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

Email

[email protected]

ผู้ดูแลเว็บไซต์

เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แสดงลำดับที่

2