ชื่อ-นามสกุล

นายอาทิตย์ บุญศรี

ตำแหน่ง

ครูโรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ

การศึกษา

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

โทรศัพท์

+66817905327

Email

[email protected]

รูปถ่าย

ผู้ดูแลเว็บไซต์

เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แสดงลำดับที่

2