ชื่อ-นามสกุล

นางลภัสกร บุญศรัทธา

ตำแหน่ง

ครู ชำนาญกรพิเศษ

การศึกษา

ค.บ.คหกรรม

โทรศัพท์

0872411529

รูปถ่าย