ชื่อ-นามสกุล

นางสาวอัญชลี วงษาเคน

ตำแหน่ง

ครู ชำนาญการ

การศึกษา

ค.บ.การศึกษาปฐมวัย

รูปถ่าย