ชื่อ-นามสกุล

นางปริญาณี ทองปัญญา

ตำแหน่ง

พนักงานราชการ

การศึกษา

ค.ม.หลักสูตรและการสอน

รูปถ่าย