ชื่อ-นามสกุล

นางสาวศิริพร ศรีกะชา

ตำแหน่ง

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ

การศึกษา

ค.บ.ประถมศึกษา