ชื่อ-นามสกุล

นายทรงศักดิ์ สายแก้ว

ตำแหน่ง

พนักงานพัสดุ4

การศึกษา

ปวส.ก่อสร้าง

รูปถ่าย