Question: แบบทดสอบความรู้ด้านการวิจัยทางการศึกษา

 1) การวิจัยในชั้นเรียนจัดเป็นการวิจัยรูปแบบใด
ก. การวิจัยเชิงปริมาณ
ข. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ .
ค. การวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎี
ง. การวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือ

2) “การพัฒนาพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนชั้น ป. 6” ข้อใดคือตัวแปรตาม
ก. เพศ
ข. ระดับชั้น
ค. วิธีการพัฒนา
ง. พฤติกรรมการอ่าน .

3) จากข้อ 2 ข้อใดไม่ควรกำหนดนิยามศัพท์เฉพาะมากที่สุด
ก. นักเรียน .
ข. นวัตกรรม
ค. วิธีการพัฒนา
ง. พฤติกรรมการอ่าน

4) การคาดคะเนคำตอบของการวิจัยอย่างมีเหตุผล ตรงกับข้อใด
ก. ความมุ่งหมายการวิจัย
ข. สมมุติฐานการวิจัย .
ค. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย
ง. การอภิปรายผลการวิจัย

5) ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการวิจัยในชั้นเรียน
ก. แก้ปัญหาผู้เรียน
ข. หาสาเหตุของพฤติกรรม
ค. พัฒนาผู้เรียน
ง. ประเมินตัดสินผู้เรียน .

6) “ด.ช.แดงขาดเรียนบ่อย ๆ” ควรตั้งคำถามการวิจัยว่าอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด
ก. ทำไม ด.ช.แดงจึงขาดเรียน
ข. จะแก้ปัญหาการขาดเรียนของด.ช.แดงอย่างไร .
ค. ห้องเรียนมีปัญหาอะไร ด.ช.แดงจึงขาดเรียน
ง. ทางบ้าน ด.ช.แดงมีปัญหาอะไร จึงต้องขาดเรียน


7) “ด.ช.ดำไม่ชอบทำงานรวมกลุ่มกับเพื่อน” ควรใช้วิธีการใดในการรวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา
ก. การทดสอบ
ข. การสังเกต
ค. การสัมภาษณ์ .
ง. การใช้แบบสอบถาม

8) “ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ำเนื่องจากนักเรียนไม่เข้าใจบทเรียน” ควรออกแบบการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในลักษณะใด
ก. เชิงทดลองพัฒนาสื่อนวัตกรรม .
ข. เชิงสำรวจหาสาเหตุปัญหา
ค. เชิงปริมาณอ้างอิงทฤษฎีการเรียนรู้
ง. เชิงปฏิบัติการอบรมพัฒนาการเรียนรู้

9) “ความพึงพอใจของครูต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์” หัวข้อวิจัยนี้ควรใช้เครื่องมือชนิดใดในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ก. แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า .
ข. แบบทดสอบอิงเกณฑ์
ค. แบบสังเกตพฤติกรรม
ง. แบบสัมภาษณ์

10) ข้อใดไม่ใช่การหาคุณภาพของแบบทดสอบ
ก. ความเที่ยงตรง
ข. ความเชื่อมั่น
ค. อำนาจจำแนก
ง. ความเป็นสากล .

11) “การวิเคราะห์ความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนหลังเรียนด้วยชุดฝึกของนักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ จำนวน 40 คน” ควรใช้สถิติใดวิเคราะห์ความแตกต่าง
ก. t-test .
ข. ANOVA
ค. Z-test
ง. F-test

12) “เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์” ความมุ่งหมายของการวิจัยนี้ ควรใช้สถิติข้อใดในการนำเสนอ
ก. ค่าเฉลี่ย และร้อยละ .
ข. การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ค. การทดสอบที
ง. การทดสอบไคว์สแควร์


13) การอภิปรายผลการวิจัยควรจัดไว้ในส่วนใด
ก. บทที่ 1
ข. บทที่ 3
ค. บทที่ 4
ง. บทที่ 5 .

14) “การศึกษาการอ่านของนักเรียนชั้น ป.2 จังหวัดศรีสะเกษ” หัวข้อวิจัยนี้ควรเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีใด
ก. เลือกแบบเจาะจง
ข. สุ่มแบบอย่างง่าย
ค. สุ่มแบบแบ่งชั้น
ง. สุ่มแบบหลายขั้นตอน .

15) . “การศึกษาการอ่านของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ จังหวัดศรีสะเกษ” หัวข้อวิจัยนี้ควรเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีใด
ก. เลือกแบบเจาะจง
ข. สุ่มแบบอย่างง่าย
ค. สุ่มแบบแบ่งชั้น .
ง. สุ่มแบบหลายขั้นตอน

16) ข้อใดไม่ใช่วิธีการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ก. ใช้การคาดคะเน .
ข. ใช้สูตรคำนวณ
ค. ใช้ตารางสำเร็จรูป
ง. ใช้เกณฑ์ร้อยละ

17) ค่าอำนาจจำแนกของแบบวัดควรมีค่าเท่าใด
ก. .05 – 1.00
ข. .20 – 1.00 .
ค. .05-.80
ง. .20-.80

18) ความสำคัญของการวิจัยควรนำเสนอในส่วนใด
ก. บทที่ 1 .
ข. บทที่ 3
ค. บทที่ 4
ง. บทที่ 5

19) ข้อใดไม่ใช่เครื่องมือในการวิจัย
ก. แบบสอบถาม
ข. แผนการจัดการเรียนรู้
ค. นวัตกรรม
ง. โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS .

20) ข้อใดกล่าวถึงการวิจัยในชั้นเรียนตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้อย่างถูกต้องที่สุด
ก. ครูทุกคนต้องดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาตนเอง
ข. การวิจัยในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน .
ค. การวิจัยในชั้นเรียนเป็นเครื่องประเมินวิทยฐานะครู
ง. ครูต้องเชี่ยวชาญในการวิจัยในชั้นเรียน

21) สมมุติฐานการวิจัยควรกำหนดไว้ในส่วนใด
ก. บทที่ 1 .
ข. บทที่ 3
ค. บทที่ 4
ง. บทที่ 5

22) “การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา” ควรหาคุณภาพเครื่องมืออย่างไร
ก. ค่าความเชื่อมั่นของครอนบาค
ข. ดัชนีประสิทธิภาพ E1/E2 .
ค. หาค่าความยากง่าย
ง. หาค่าอำนาจจำแนก

23) “การวัดการอ่านออกเสียง” ควรใช้เครื่องมือตามรูปแบบในข้อใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
ก. แบบตรวจสอบรายการ
ข. แบบมาตราส่วนประมาณค่า
ค. แบบสัมภาษณ์
ง. แบบทดสอบ .

24) นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนบ้านแดงมีจำนวน 12 คน หากต้องการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการคิดคำนวณ ควรเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีใด
ก. เลือกแบบเจาะจง .
ข. สุ่มแบบอย่างง่าย
ค. สุ่มแบบแบ่งชั้น
ง. สุ่มแบบหลายขั้นตอน

25) การวิจัยที่มุ่งแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน ใช้เวลาไม่มากนัก คือการวิจัยแบบใด
ก. การวิจัยเชิงประเมิน
ข. การวิจัยเชิงบรรยาย
ค. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ .
ง. การวิจัยต่อยอด

26) แบบจำลอง CIPP Model เป็นแนวคิดของใคร
ก. Tyler
ข. Scriven
ค. Provus
ง. Stufflebeam .

27) จากรูปแบบ CIPP “P” ตัวที่ 2 หมายถึงข้อใด
ก. ผลลัพธ์ .
ข. ผลผลิต
ค. กระบวนการ
ง. ผลสะท้อนกลับ

28) ขั้นตอนใดที่ควรดำเนินการประเมินก่อนการเริ่มโครงการ
ก. C .
ข. I
ค. P
ง. ถูกทุกข้อ

29) รูปแบบการวิจัยของ Kemmis and McTaggart คือข้อใด
ก. PDCA
ข. CIPP
ค. PAOR .
ง. KAMT

30) “การพัฒนาด้านการรักษาความสะอาดของโรงเรียนบ้านแดง” ควรออกแบบการวิจัยอย่างไร
ก. วิจัยเชิงประเมิน
ข. วิจัยเชิงทดลอง
ค. วิจัยเชิงบรรยาย
ง. วิจัยเชิงปฏิบัติการ .

31) จากข้อ 30 ไม่ควรใช้เครื่องมือในข้อใดเก็บรวบรวมข้อมูล
ก. แบบสังเกต
ข. แบบสัมภาษณ์
ค. แบบทดสอบ .
ง. แบบสำรวจ

32) จากข้อ 30 ข้อใดคือตัวแปรต้น
ก. วิธีการพัฒนา .
ข. พฤติกรรมการรักษาความสะอาด
ค. สภาพทางสังคมของนักเรียน
ง. สภาพการบริหารของโรงเรียนบ้านแดง

33) หากต้องการส่งงานวิจัยจากข้อ 30 เพื่อขอเลื่อน วิทยฐานะ ผู้วิจัยควรเป็นบทบาทของใคร
ก. ครูผู้สอนสังคมศึกษา ฯ
ข. ครูทุกคน
ค. ผู้บริหาร .
ง. ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

34) ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการวิจัยตามรูปแบบของ Kemmis and McTaggart
ก. เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ข. มีการสะท้อนผลการปฏิบัติ
ค. ควรดำเนินการอย่างรัดกุมเพียงรอบเดียว .
ง. การวิจัยนี้ต้องมีผู้ร่วมวิจัยด้วย

35) ข้อใดคือวงจรการบริหารตามแบบเดมมิ่ง
ก. PDCA .
ข. CIPP
ค. PAOR
ง. PBBS

36) หากต้องการทราบว่า การสอนโดยใช้สื่อประสมส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าการสอนแบบบรรยาย ควรออกแบบการวิจัยอย่างไร
ก. ให้การสอนแบบบรรยายเป็นกลุ่มควบคุม .
ข. ให้ครูผู้สอน 2 คน สอนคนละแบบ
ค. ให้นักเรียนกลุ่มเดียวเรียนทั้ง 2 แบบ
ง. ใช้ข้อสอบก่อนและหลังเรียนคนละฉบับ

37) จากข้อ 36 ข้อใดคือตัวแปรต้น
ก. การสอนแบบบรรยาย
ข. การสอนโดยใช้สื่อประสม
ค. การสอนแบบบรรยายและการสอนโดยใช้สื่อประสม .
ง. ง. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

38) “ชุดการสอนเรื่องการเพาะเห็ดฟาง มีค่า E1/E2 เท่ากับ 82.12/83.15” ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับค่า E1
ก. เป็นผลการทดสอบก่อนเรียน
ข. เป็นคะแนนระหว่างเรียน .
ค. เป็นผลการทดสอบหลังเรียน
ง. เป็นผลการสอบรวม

39) จากข้อ 38 สรุปได้ว่าอย่างไร
ก. นวัตกรรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
ข. นวัตกรรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 .
ค. จากการสอนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ง. จากการสอนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ที่ระดับ .05

40) จากข้อ 38 ผลการวิจัยนี้น่าจะมาจากการวิจัยรูปแบบใด
ก. เชิงทดลอง .
ข. เชิงบรรยาย
ค. ศึกษารายกรณี
ง. เชิงประเมิน

41) “ต้องการนำผลการวิจัยไปสรุปผลการดำเนินการ และเป็นข้อมูลในการวางแผนเพื่อพัฒนาต่อไป” เป็นลักษณะของการวิจัยรูปแบบใด
ก. เชิงทดลอง
ข. เชิงบรรยาย
ค. ศึกษารายกรณี
ง. เชิงประเมิน .

42) แบบทดสอบอิงเกณฑ์ สอบครั้งเดียวหลังเรียนควรใช้วิธีในข้อใดหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
ก. KR-20
ข. KR-21
ค. Lovett Method .
ง. Carver Method

43) การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของข้อสอบอิงเกณฑ์ ควรใช้วิธีในข้อใด
ก. B-Index
ข. p,r
ค. IOC .
ง. KR-20

44) เมื่อดำเนินการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านในชั้นเรียน พบว่า มีนักเรียน 2 คน จาก 45 คน ที่อ่านไม่ได้ ครูควรดำเนินการออกแบบการวิจัยแก้ปัญหาอย่างไร
ก. วิจัยเชิงทดลองพัฒนานวัตกรรม
ข. วิจัยเชิงประเมินเพื่อแก้ปัญหา
ค. ศึกษารายกรณีแก้ปัญหา .
ง. พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้

45) การทดลองนวัตกรรมกลุ่มย่อย 1 : 1 ดำเนินการเพื่ออะไร
ก. แก้ไขข้อบกพร่องด้านภาษาและรูปแบบต่าง ๆ .
ข. ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน
ค. เก็บข้อมูลเพื่อรวบรวมกับกลุ่มใหญ่
ง. ถูกทุกข้อ

46) ผู้วิจัยดำเนินการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยโดยใช้ t-test Dependence Sample การวิจัยนี้น่าจะออกแบบการทดลองแบบใด
ก. ทดลองกลุ่มเดียว สอบครั้งเดียว
ข. ทดลองกลุ่มเดียว สอบสองครั้ง .
ค. ทดลองสองกลุ่ม สอบครั้งเดียว
ง. ทดลองสองกลุ่ม สอบสองครั้ง

47) ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. การวิจัยที่ดีต้องเน้นสถิติขั้นสูง
ข. ผู้บริหารไม่ควรดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน
ค. ผู้วิจัยไม่จำเป็นต้องมีความรอบรู้ในเรื่องที่ทำวิจัยมากนักก็ได้
ง. การวิจัยเชิงทดลองต้องควบคุมไม่ให้ตัวแปรอื่นส่งผลต่อการวิจัย .

48) ข้อใดเป็นการทดสอบสมมุติฐานแบบสองทาง
ก. นักเรียนที่เรียนด้วย CAI มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกัน .
ข. นักเรียนที่เรียนด้วย CAI มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนสูงกว่าหลังเรียน
ค. นักเรียนที่เรียนด้วย CAI มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ง. ถูกข้อ ข และ ค

49) ข้อมูลที่ได้จากแบบวัดแบบ Rating Scale จัดอยู่ในมาตรการวัดใด
ก. นามบัญญัติ
ข. เรียงอันดับ
ค. อันตรภาค .
ง. อัตราส่วน

50) ข้อใดเป็นข้อมูลในมาตรอัตราส่วน
ก. แดงมีเงิน 300 บาท .
ข. แดงสอบได้คะแนนมากกว่าเหลือง 3 คะแนน
ค. ดำได้เกรด 3.95 ถือว่าสูงมาก
ง. ขาวหล่อกว่าเขียวนิดหน่อย
  คุณ: Por-Or-Berm   
 วันที่ 14/01/2553 13:19:57   ip : 113.53.84.116 :  

 มีเฉลยไหมครับ ผมขอหน่อย มีประโยชน์มาก คราบๆๆๆ

  คุณ: ผี ผู้ยากไร้ 
 วันที่ 16/03/2553 - 21:14:18  ip : 202.28.52.221   

 เฉลยอยู่ท้ายตัวเลือก ข้อสังเกตุที่เ็ห็นเด่นชัด จะมีจุด ( . )

 วันที่ 02/04/2553 - 10:56:57  ip : 118.172.202.51.adsl.dynamic.totbb.net
โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว [กำแพงเพชร เขต 1]
http://www.thai-school.net/bkk

 ขอบคุณมากค่ะ

  คุณ: benjy 
 วันที่ 09/05/2553 - 10:26:01  ip : 114.128.247-109.dynamic.tttmaxnet.com   

 ขอบคุณมาก ที่ทำให้ครูหลายๆแห่งได้รับวิทยาทาน น่าชื่นชมมั่กๆ

  คุณ: ทศพร 
 วันที่ 23/11/2553 - 12:56:03  ip : 125.26.229.10.adsl.dynamic.totbb.net   

 ขอบตุณมากครับ perm

  คุณ: นายธนะวิคร ภูคลัง 
 วันที่ 23/01/2554 - 19:51:30  ip : Nat-Pool-61-19-65-17.cdma.cat.net.th   

 ขอเฉลยด้วยครับด่วน

  คุณ: นายธนะวิคร ภูคลัง 
 วันที่ 23/01/2554 - 20:07:27  ip : Nat-Pool-61-19-65-17.cdma.cat.net.th   

 ขอเฉลยด้วยค่ะ

  คุณ: ยุ้ย 
 วันที่ 25/02/2554 - 13:14:54  ip : 119.31.126.68   

 ขอเฉลยด้วยค่ะ

  คุณ: แก้มยุ้ย 
 วันที่ 28/02/2554 - 08:00:43  ip : 223.207.12.207   

 เฉลย

  คุณ: นายอุทัย อภัยพจน์ 
 วันที่ 04/03/2554 - 16:27:17  ip : 110.49.78.122   

 ขอบคุณมากค่ะ

  คุณ: khaichem 
 วันที่ 17/03/2554 - 10:15:18  ip : ppp-124-121-127-160.revip2.asianet.co.th   

 ขอบคุณค่ะ เป็นประโยชน์มากค่ะ

  คุณ: krukhim 
 วันที่ 19/03/2554 - 23:16:24  ip : 119.31.126.69-1972-1972   

 ขอบคุณมากๆ ค่ะ

  คุณ: ket 
 วันที่ 24/03/2554 - 10:36:31  ip : Nat-Pool-61-19-66-233.cdma.cat.net.th-1096-1096   

 มีความรู้เพิ่มอีก

  คุณ: เจียม 
 วันที่ 01/04/2554 - 10:35:01  ip : ppp-58-9-155-76.revip2.asianet.co.th-4323-4323   

 ข้อสอบ เสิศคะ รบกวนขอเฉลยด้วยค่ะ

  คุณ: amy 
 วันที่ 05/04/2554 - 14:28:58  ip : 182.93.202.37-2919-2919   

 thanks ka


  คุณ: Reena 
 วันที่ 11/04/2554 - 09:33:58  ip : 223.25.209.110.dynamic-range.ttt.co.th-4384-4384   

 ขอบคุณครับ

  คุณ: ยุทธภพ ศรีกงพาน 
 วันที่ 12/04/2554 - 22:07:30  ip : 171.206.150.203.sta.inet.co.th-4698-4698   

 รบกวนเฉลยด้วยคะ

  คุณ: วัน 
 วันที่ 17/04/2554 - 09:37:59  ip : 119.42.88.195-4323-4323   

 ขอบคุณค่ะ


  คุณ: สุภา-04 
 วันที่ 17/04/2554 - 15:17:59  ip : 125.25.46.226.adsl.dynamic.totbb.net-9957-9957   

 ขอบคุณมากๆนะค่ะ หวังว่าครั้งนี้น่าจะผ่านกับเค้าซะที

  คุณ: ครูจ้างสอน 
 วันที่ 18/04/2554 - 16:02:11  ip : 182.53.229.102-9534-9534   

 ขอบคุณมากๆเด้อ5555555555+

  คุณ: ครู ส.ว 
 วันที่ 19/04/2554 - 01:33:27  ip : mx-ll-223.206.245-48.dynamic.3bb.co.th-0490-0490   

 ขอคุณม๊ากเลยคร๊าา

  คุณ: janny 
 วันที่ 26/04/2554 - 14:03:28  ip : ppp-124-120-235-244.revip2.asianet.co.th-7530-7530   

 ขอเฉลยด้วยนะค่ะ มีความรู้มากเลยค่ะ

  คุณ: โอ๋ 
 วันที่ 01/05/2554 - 06:43:24  ip : 125.26.109.220.adsl.dynamic.totbb.net-4786-4786   

 1. ข 2. ง 3. ก 4. ข 5. ง 6. ข 7. ค 8. ก 9. ก 10. ง
11. ก 12. ก 13. ง 14. ง 15. ค 16. ก 17. ข 18. ก 19. ง 20. ข
21. ก 22. ข 23. ง 24. ก 25. ค 26. ง 27. ก 28. ก 29. ค 30. ง
31. ค 32. ก 33. ค 34. ค 35. ก 36. ก 37. ค 38. ข 39. ข 40. ก
41. ง 42. ค 43. ค 44. ค 45. ก 46. ข 47. ง 48. ก 49. ค 50. ก


  คุณ: ขอให้สอบได้นะค่ะ 
 วันที่ 16/06/2554 - 15:04:08  ip : 61.202.226.66-8053-8053   

  1. ข 2. ง 3. ก 4. ข 5. ง 6. ข 7. ค 8. ก 9. ก 10. ง
11. ก 12. ก 13. ง 14. ง 15. ค 16. ก 17. ข 18. ก 19. ง 20. ข
21. ก 22. ข 23. ง 24. ก 25. ค 26. ง 27. ก 28. ก 29. ค 30. ง
31. ค 32. ก 33. ค 34. ค 35. ก 36. ก 37. ค 38. ข 39. ข 40. ก
41. ง 42. ค 43. ค 44. ค 45. ก 46. ข 47. ง 48. ก 49. ค 50. ก
  คุณ: โอมเพี้ยง 
 วันที่ 16/07/2554 - 16:20:11  ip : ppp-58-9-167-210.revip2.asianet.co.th-6778-6778   

 ยากจัง

  คุณ: นพ 
 วันที่ 06/05/2555 - 01:06:58  ip : mx-ll-49.48.131-74.dynamic.3bb.co.th-5489-5489   

 ขอบคุณนะค่ะ

  คุณ: truch 
 วันที่ 23/10/2555 - 05:44:48  ip : node-2rf.pool-1-4.dynamic.totbb.net-4786-4786   

 ขอบคุณนะค่ะ กำลังจะสอบพอดีเลย รักเจ้าของกระทู้สุ๊ดดดด :D

  คุณ: annie 
 วันที่ 03/03/2556 - 16:04:21  ip : node-bi9.pool-1-1.dynamic.totbb.net-0148-0148   

 ขอบคุณมากๆค่ะ ถ้าไม่ได้เว็บนี้ แย่เลย ขอบคุณอีกครั้งสำหรับความรู้นี้ค่ะ

^__^

  คุณ: Suttika 
 วันที่ 09/10/2556 - 15:35:00  ip : mx-ll-171.5.65-2.dynamic.3bb.co.th-6778-6778   

 ขอบคุณสำหรับผู้ทำเว็บนี้.....และอยากได้แนวข้อสอบวิจัยอีกคับ


  คุณ: เอ 
 วันที่ 17/01/2557 - 08:44:38  ip : 58.137.135.131-7122-7122   

 http://www.coach--outlet.us.com
http://www.fitflop.us.com
http://www.christian-louboutinoutlet.com
http://www.montblanc-pen.cc
http://www.outlet-celine.com
http://www.cheapjerseys-nfl.us.com
http://www.louisvuitton.us.com
http://katespade.josephsiri.com
http://www.toms-shoes.cc
http://www.truereligion-jeans.cc
http://www.jordanshoes.us.com
http://www.officialcoachoutletfactory.us.com
http://www.oakleysunglasses.us.com
http://www.hermes-birkin.us
http://www.coachoutlet-coachfactory.com
http://www.mont-blanc-pens.org
http://www.prada-outlet.us
http://www.true--religion.us
http://www.juicy-couture.us
http://www.louis-vuittonoutlet.net
http://www.coach-factoryoutlet.name
http://www.insanity-workout.cc
http://www.louisvuittonoutlets-inc.com
http://www.louboutin.us.com
http://www.jordan-shoes.us.com
http://www.louis-vuittonoutlet.biz
http://www.fitflops.org
http://toryburch.milaneverett.com
http://www.guccioutlet-handbags.com
http://www.louis-vuitton-handbags.us
http://www.bottega-veneta.cc
http://www.michael--korsoutlet.us.com
http://www.truereligion-outlet.info
http://www.chanelsoutletonline.com
http://www.fendi.us.com
http://www.cheap-jordans.us.com
http://www.louis--vuitton.us
http://www.louisvuitton-outlet.us.com
http://www.rayban-sunglasses.name
http://www.fitflop-shoes.us
http://www.officialkatespade-outlet.com
http://www.rayban-sunglasses-wholesale.com
http://michaelkors.charleschin.com
http://www.marc--jacobs.com
http://www.louis-vuitton-handbags.name
http://www.louis-vuittonoutlet.co
http://www.michaelkorsoutlet--online.us.com
http://www.polo-ralphlaurens.us
http://www.louisvuitton.name
http://www.abercrombieandfitch.cc
http://coachoutlet.hollandjames.com
http://www.michael-kors-outlet.name
http://www.louis-vuittonhandbags.us
http://www.true-religion-outlet.us.com
http://www.cheap--nfljerseys.us
http://www.toms--shoes.com
http://www.oakley-sunglasses.name
http://www.chiflat-iron.us
http://www.rayban--sunglasses.us
http://www.burberrys-outlet.net
http://www.coach--factory-outlet.com
http://www.michael-korshandbags.us.com
http://www.redbottom-shoes.org
http://www.toryburch--outlet.us
http://www.hollisterclothing.us
http://www.louis-vuitton-handbags.cc


  คุณ: xiaozhengmmm 
 วันที่ 01/09/2557 - 16:08:10  ip : 70.32.38.82.rdns.ubiquityservers.com-1359-1359   

 http://www.coach--outlet.us.com
http://www.fitflop.us.com
http://www.christian-louboutinoutlet.com
http://www.montblanc-pen.cc
http://www.outlet-celine.com
http://www.cheapjerseys-nfl.us.com
http://www.louisvuitton.us.com
http://katespade.josephsiri.com
http://www.toms-shoes.cc
http://www.truereligion-jeans.cc
http://www.jordanshoes.us.com
http://www.officialcoachoutletfactory.us.com
http://www.oakleysunglasses.us.com
http://www.hermes-birkin.us
http://www.coachoutlet-coachfactory.com
http://www.mont-blanc-pens.org
http://www.prada-outlet.us
http://www.true--religion.us
http://www.juicy-couture.us
http://www.louis-vuittonoutlet.net
http://www.coach-factoryoutlet.name
http://www.insanity-workout.cc
http://www.louisvuittonoutlets-inc.com
http://www.louboutin.us.com
http://www.jordan-shoes.us.com
http://www.louis-vuittonoutlet.biz
http://www.fitflops.org
http://toryburch.milaneverett.com
http://www.guccioutlet-handbags.com
http://www.louis-vuitton-handbags.us
http://www.bottega-veneta.cc
http://www.michael--korsoutlet.us.com
http://www.truereligion-outlet.info
http://www.chanelsoutletonline.com
http://www.fendi.us.com
http://www.cheap-jordans.us.com
http://www.louis--vuitton.us
http://www.louisvuitton-outlet.us.com
http://www.rayban-sunglasses.name
http://www.fitflop-shoes.us
http://www.officialkatespade-outlet.com
http://www.rayban-sunglasses-wholesale.com
http://michaelkors.charleschin.com
http://www.marc--jacobs.com
http://www.louis-vuitton-handbags.name
http://www.louis-vuittonoutlet.co
http://www.michaelkorsoutlet--online.us.com
http://www.polo-ralphlaurens.us
http://www.louisvuitton.name
http://www.abercrombieandfitch.cc
http://coachoutlet.hollandjames.com
http://www.michael-kors-outlet.name
http://www.louis-vuittonhandbags.us
http://www.true-religion-outlet.us.com
http://www.cheap--nfljerseys.us
http://www.toms--shoes.com
http://www.oakley-sunglasses.name
http://www.chiflat-iron.us
http://www.rayban--sunglasses.us
http://www.burberrys-outlet.net
http://www.coach--factory-outlet.com
http://www.michael-korshandbags.us.com
http://www.redbottom-shoes.org
http://www.toryburch--outlet.us
http://www.hollisterclothing.us
http://www.louis-vuitton-handbags.cc


  คุณ: xiaozhengmmm 
 วันที่ 01/09/2557 - 16:08:12  ip : 70.32.38.82.rdns.ubiquityservers.com-1359-1359   

 http://www.cheapnfljerseys.eu.com
http://www.chiflat-iron.us
http://toryburch.milaneverett.com
http://www.canadagoose-outlet.us.com
http://www.uggs-outlet.us.com
http://www.uggaustralia.qc.com
http://www.louis--vuitton.us
http://www.hermes-birkin.us
http://www.toms--shoes.com
http://www.burberrys.us.com
http://www.north-face.eu.com
http://www.michaelkors-outletonlinesale.us.com
http://www.louisvuittonoutlet.ca
http://www.michaelkorsoutlet.new-letter.com
http://www.outlet-celine.com
http://www.the-north-face.us.com
http://www.hollisterclothing.info
http://www.dior-handbags.us
http://www.oakley-sunglasses.eu.com
http://chanel.netstoresbilling.com
http://www.moncler-jackets.org
http://www.oakley-vault.us
http://coach.thedailysabs.com
http://www.mulberry.com.co
http://www.uggs-australia.us.com
http://www.insanity-workout.cc
http://www.coachsoutlet.us.com
http://coach.colosseum-club.com
http://www.fitflop.us.com
http://www.supra-shoes.cc
http://www.cheapuggssale.us.com
http://katespade.josephsiri.com
http://www.tory-burch-outlet.us.com
http://www.polo-ralphlaurens.us
http://www.bottega-veneta.cc
http://www.prada-outlet.us
http://www.polo-ralphlauren-outlet.us
http://www.oakley-sunglasses.name
http://www.dolce--gabbana.net
http://www.christian-louboutinoutlet.com
http://www.louisvuitton.net.co
http://www.fitflop-shoes.us
http://www.redbottom-shoes.org
http://www.michaelkors-handbags.us.com
http://michaelkors.charleschin.com
http://www.louisvuittonhandbags.eu
http://www.louisvuitton.us.com
http://www.barbour-outlet.org
http://www.burberryoutlet.us.com
http://www.mont-blanc-pen.biz
http://www.christianlouboutin.com.co
http://www.rayban-sunglasses-wholesale.com
http://www.ferragamo.us.com
http://www.coachfactory-outletstore.us.com
http://www.marc-jacobs.name
http://www.hogan-shoes.us
http://www.abercrombieandfitch.cc
http://www.jimmy-choo.cc
http://www.coachfactory-outlet.us.com
http://www.michaelkorshandbags.eu.com
http://www.louisvuittonoutlet-inc.us
http://www.truereligion.eu.com
http://www.ray--bans.com
http://www.ralph-laurenoutlet.us
http://www.christianloubotininc.com
http://www.abercrombieoutlet.us.com
http://www.canadagooseoutlet.name
http://www.moncler-jackets.cc
http://www.belstaff-jackets.com


  คุณ: ajie 
 วันที่ 07/10/2557 - 12:38:51  ip : li745-138.members.linode.com-4786-4786   

 http://www.oakley-sunglass.in.net/
http://www.oakleyglass.in.net/
http://www.oakleysunglasses.jp.net/
http://www.rayban--sunglasses.in.net/
http://www.raybansunglass.in.net/
http://www.polo-ralph-lauren.in.net/
http://www.polo-ralphlaurenoutlet.in.net/
http://www.burberry-outlets.in.net/
http://www.burberryoutletstore.in.net/
http://www.michael-korsoutletonline.us.com/
http://www.outletonline-michaelkors.com/
http://www.michaelkors-outlet-online.us.com/
http://www.michael-korsoutlet.in.net/
http://www.michaelkorsoutlet-store.in.net/
http://www.michaelkors-handbags.in.net/
http://www.redbottoms.in.net/
http://www.christian-louboutin-outlet.in.net/
http://www.christian-louboutin.me.uk/
http://www.christian-louboutin-shoes.in.net/
http://www.toryburch-outletonline.in.net/
http://www.guccioutlets.in.net/
http://www.prada-handbags.in.net/
http://www.prada-outlet.in.net/
http://www.longchamp-outlet.in.net/
http://www.longchamphandbags.us.com/
http://www.longchamphandbagsoutlet.us.com/
http://www.air-jordanshoes.com/
http://www.nikeoutlet.us/
http://www.tiffanysandco.in.net/
http://www.tiffanyjewelry.net.co/
http://www.nikeairmaxinc.com/
http://www.nikeair-max.net/
http://www.nike-freerun.com/
http://www.chanel-handbags.com.co/
http://www.katespadeoutlets.cc/
http://www.katespade-handbags.in.net/
http://www.louisvuittonoutlet-online.org/
http://www.louisvuitton-outlets.org/
http://www.louis--vuitton.org/
http://www.louisvuitton-outlet-stores.org/
http://www.louis-vuittonhandbags.org/
http://www.coachoutlet.jp.net/
http://www.coachfactory-outletonline.in.net/
http://www.coachoutletstoreonline.jp.net/
http://www.coachpurse.in.net/
http://www.truereligionsale.in.net/
http://www.true-religion-jeans.in.net/
http://www.truereligionoutlets.in.net/
http://www.truereligioninc.in.net/
http://www.nike-airmax-pas-cher.fr/
http://www.nikeair-max.fr/
http://www.airjordanpas-cher.fr/
http://www.nikefreerun.fr/
http://www.nike-roshe-run.fr/
http://www.sac-longchamp-pas-cher.fr/
http://www.sac--longchamps.fr/
http://www.poloralphlauren-pascher.fr/
http://www.louisvuitton-pas-cher.fr/
http://www.louisvuitton-sac.fr/
http://www.louboutin-pas-chere.fr/
http://www.sac-michaelkors-pascher.fr/
http://www.sac-burberry-pascher.fr/
http://www.lunette-oakley-pascher.fr/
http://www.lunette-rayban-pas-cher.fr/
http://www.hollister-abercrombiefitch.fr/
http://www.sachermes.fr/
http://www.vanspas-cher.fr/
http://www.timberland-paschere.fr/
http://www.newbalancesoldes.fr/
http://www.converse-pas-cher.fr/
http://www.the-north-face.fr/
http://www.niketnrequin-pascher.fr/
http://www.polo-lacoste-pascher.fr/
http://www.nikeblazerpaschere.fr/
http://www.nikeair-force.fr/
http://www.sac-guesspascher.fr/
http://www.sac-vanessa-bruno.fr/
http://www.borse-louisvuitton.it/
http://www.scarpe-hoganoutlet.it/
http://www.rayban-sunglasses.me.uk/
http://www.michaelkors-handbags-uk.co.uk/
http://www.michaelkors-outlet-canada.ca/
http://www.lululemon-outlet-canada.ca/
http://www.louis-vuittonhandbags.co.uk/
http://www.hollister.me.uk/
http://www.thenorth-face.co.uk/
http://www.mulberry-handbagsoutlet.co.uk/
http://www.ralphlaurenoutlet-uk.co.uk/
http://www.nikeairmaxa.co.uk/
http://www.nikeairmaxinc.co.uk/
http://www.nikefree-running.co.uk/
http://www.abercrombie-andfitch.co.uk/
http://www.barbour-jacket.me.uk/
http://www.nikeroshe-run.co.uk/
http://www.nike--trainers.co.uk/
http://www.nikeair-huarache.co.uk/
http://www.longchampbags.me.uk/
http://www.hollister-abercrombie.es/
http://www.vans-shoes-outlet.com/
http://www.nikerosherun.net/
http://www.maccosmeticsoutlet.in.net/
http://www.abercrombieand-fitch.in.net/
http://www.hermes-birkinbags.in.net/
http://www.thenorthface-outlet.in.net/
http://www.north-face-outlet.in.net/
http://www.newbalance-shoes.in.net/
http://www.reebok-outlet.in.net/
http://www.lululemonoutlets.in.net/
http://www.cheap-nfljersey.in.net/
http://www.rolex-replicawatches.us.com/
http://www.cheap-weddingdresses.com/
http://www.beatsbydrdreheadphones.in.net/
http://www.montblancpens.cc/
http://www.ferragamo-shoes.net/
http://www.giuseppe-zanotti.in.net/
http://www.instylerionicstyler.us.com/
http://www.babyliss.in.net/
http://www.mcmhandbags.net/
http://www.chiflatiron.cn.com/
http://www.insanityworkout.in.net/
http://www.ghd-hair-straighteners.co.uk/
http://www.bottegaveneta-handbagsoutlet.com/
http://www.valentino-shoes.net/
http://www.herveleger.us/
http://www.asicso.com/
http://www.soccer--shoes.net/
http://www.soccerjerseys.com.co/
http://www.celine-handbags.org/
http://www.p90x-workout.us.com/
http://www.jimmychoo-shoes.in.net/
http://www.uggs-outletboots.in.net/
http://www.uggboot.in.net/
http://www.bottesugg-pas-cher.fr/
http://www.ugg-pas-cher.fr/
http://www.ugg-boots-uggs.co.uk/
http://www.canadagoose.net.co/
http://www.canadagoose--jackets.com/
http://www.canadagooseoutlet.org/
http://www.canada-goose-jackets.ca/
http://www.canadagoose-paschere.fr/
http://www.canadagoose.me.uk/
http://www.moncler--jackets.co.uk/
http://www.moncleroutlet.com.co/
http://www.monclerjacketsoutlet.net/
http://www.doudoune-monclerpascher.fr/
http://www.hollister-clothing-store.com/
http://www.nike-airmax.nl/
http://www.baseball-bats.us/
http://www.iphone-cases.org/
http://www.timberlandboot.net/
http://www.moncler--outlet.it/
http://www.ugg-australia.it/
http://www.occhiali--oakley.it/
http://www.louboutinscarpe.it/
http://www.polo-ralphlauren.it/
http://www.abercrombie-hollister.it/
http://www.nike-air-max.it/
http://www.vans-scarpe.it/
http://www.converse-all-star.it/
http://www.borse--gucci.it/
http://www.ray--ban.it/
http://www.converse--shoes.com/
http://www.lancelpascher.fr/
http://www.toms--shoes.net/
http://www.moncler-jacka.com/
http://www.canada--goose.se/
http://www.moncler-online-shop.de/
http://www.montrepas-cher.fr/
http://www.karenmillen-dresses.me.uk/
http://www.supra--shoes.com/
http://www.juicycoutureoutlet.jp.net/
http://www.juicycoutureoutlet.com.co/
http://coachofficialsite.blog.com/
http://www.cheap-weddingdresses.co.uk/
http://www.replica--watches.me.uk/
http://www.hollister--canada.ca/
http://www.louisvuittoncanada.ca/
http://www.uggs--canada.ca/
http://www.pandorajewelrys.in.net/
http://www.pandora-charms.in.net/
http://www.pandora--charms.co.uk/
http://www.linksoflondon.me.uk/
http://www.thomassabouk.me.uk/
http://www.swarovski-jewelry.in.net/
http://www.swarovski-uk.co.uk/
http://www.swarovski-uk.me.uk/
http://www.pandoracharmsuk.me.uk/
http://www.linksoflondon.me.uk/
http://www.thomassabouk.me.uk/
http://www.swarovski-jewelry.in.net/
http://www.swarovski-uk.me.uk/


  คุณ: ccccc 
 วันที่ 03/03/2558 - 13:57:06  ip : 161.202.93.207-static.reverse.softlayer.com-4212-4212