Question: งานวิจัยในชั้นเรียน

 วิจัยในชั้นเรียน
เรื่อง การสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยเกม 24
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 โรงเรียนบ้านโนนเต็ง
ผู้วิจัย นางสาวปราณิต เขียนจอหอ ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านโนนเต็ง

ความเป็นมาและความสำคัญ
เหตุผลหนึ่งที่ทำให้นักเรียนประสบปัญหาในการเรียนคณิตสาสตร์ คือ นักเรียนไม่ฝึกทักษะ ไม่ทบทวนความรู้เดิม ไม่ยอมทำการบ้านส่งครู จึงทำให้เรียนคณิตศาสตร์ไม่สนุกและไม่ยากเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูจึงเป็นไปอย่างช้า ๆ จนในที่สุดครูสอนไม่ทันตามเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร จากการวิเคราะห์สาเหตุ พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ ร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งชั้นขาดทักษะพื้นฐานการเรียนคณิตศาสตร์มาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 อย่างต่อเนื่องจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่
5 – 6 เช่น เรื่อง จำนวน การบวก การลบที่มีการทด การคูณ การหารจำนวนที่มีหลายหลัก

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
2. เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
2. นักเรียนมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น

วิธีการดำเนินการวิจัย
1. กลุ่มประชากรเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จำนวน 43 คน
ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนบ้านโนนเต็ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 กระทรวงศึกษาธิการ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
- แบบประเมินเจตคตินักเรียน
- โจทย์เกม 24
- แบบบันทึกผลการส่งงาน
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล จากแบบประเมินเจตคติ
4. การวิเคราะห์ข้อมูล จากค่าร้อยละ
ผลการวิจัย
ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละครั้งหรือแต่ละชั่วโมง จะต้องทบทวนความรู้เดิม โดยการให้นักเรียนเล่นเกม 24 ครั้งละ 5 -10 ข้อใช้เวลา 5-10 นาที นั้น เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในชั้นเรียนโดยเฉพาะ นักเรียนทุกคนมีความกระตือร้อร้นในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เช่นทบทวนบทเรียน ตั้งใจเรียน พยายามทำการบ้านส่งครูมากขึ้น มีการเล่นเกม 24 นอกเวลาเรียน นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ในทางบวก คือ ชอบเรียนมากขึ้น เพราะเรียนเข้าใจทำแบบฝึกหัดทันเพื่อน ๆ และได้ส่งครูทันเวลาที่ครูกำหนด นักเรียนทุกคนมีความสุขในการเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น
ผลการวัดเจตคติวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนบ้านโนนเต็ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5

ข้อเสนอแนะ
1. จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันเกม 24 ระดับโรงเรียน/เขต
2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภายในโรงเรียนให้มากขึ้น
3. พัฒนาสื่อการรู้วิชาคณิตศาสตร์ให้ทันสมัย


 วันที่ 23/02/2553 10:37:36   ip : 119.31.26.213  
โรงเรียนบ้านโนนเต็ง [นครราชสีมา เขต 5]
http://www.thai-school.net/bannonteng


 กรุณาล่งภาพเกมให้ด้วยพร้อมทั้งวิธีการเล่น

  คุณ: 3160100917759 
 วันที่ 20/11/2553 - 10:56:42  ip : 182.232.104.48   

 อยากได้งานวิจัยของอาจารย์เต็มรูปแบบทั้งแบบฝึกด้วย จะได้หรือปล่าวคะ ถ้าได้ช่วยตามอีเมล์ จะขอบคุณมากค่ะ

  คุณ: ประทุม 
 วันที่ 06/04/2554 - 13:33:04  ip : 118.172.112.66.adsl.dynamic.totbb.net-9534-9534   

 กรุณาส่งงานวิจัยรูปแบบเต็ม มาตามmail ขอขอบคุณค่ะ

  คุณ: นันทรัตน์ ปีสร 
 วันที่ 24/04/2554 - 09:53:53  ip : 202.29.54.58-1202-1202   

 อยากได้งานวิจัยของอาจารย์เต็มรูปแบบช่วนส่งตามอีเมล์ จะขอบคุณมากค่ะ

  คุณ: อังคณา 
 วันที่ 19/06/2554 - 23:31:25  ip : 49.228.199.120-0989-0989   

 อยากได้งานวิจัยเต็มฉบับครับ กรุณาส่งให้ตามอีเมลที่แนบมานะครับ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ [email protected]

  คุณ: สมเกียรติ ครองสุขศิร 
 วันที่ 26/06/2554 - 13:25:12  ip : 180.180.191.240-0662-0662   

 ของานวิจัยฉบับสมบูรณ์แบบได้ไหมค่ะ คุณครู อย่างไรก้อขอขอบพระคุณไว้ล่วงหน้านะค่ะ และหวังว่าคุณครูคงเห็นใจขอบคุณค่ะ

  คุณ: ทิพวัลย์ 
 วันที่ 30/06/2554 - 21:02:01  ip : 182.53.68.104-4323-4323   

 ขอบคุณมากนะคะ ไม่ทราบว่ามีนวัตกรรมให้บ้างไหมคะ

  คุณ: ครูน้อย 
 วันที่ 09/07/2554 - 09:57:46  ip : 182.93.205.215-3265-3265   

 ขอวิจัยเติมรูปแบบหน่อยได้เปล่าคะจะนำไปใช้กับเด็กขอบคุณนะคะ

  คุณ: สุมาลี 
 วันที่ 29/08/2554 - 09:25:56  ip : ppp-58-10-234-97.revip2.asianet.co.th-8132-8132   

 เป็นงานวิจัยที่ทำให้เด็กนักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์มาก มีวิธีการนำเข้าสู่บทเรียนอย่างน่าสนใจ ผมจึงสนใจอยากจะด้ายฉบับเต็มมาเป็นวิทยาทาน ในการเรียนการสอนต่อไปขอบคุณครับ

  คุณ: อนิวัตติ์ วิระทูล 
 วันที่ 26/09/2554 - 09:22:01  ip : 125.26.156.192.adsl.dynamic.totbb.net-9168-9168   

  เป็นงานวิจัยที่ทำให้เด็กนักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์มาก
รบกวนขอวิจัยเติมรูปแบบหน่อยได้เปล่าคะจะได้นำไปใช้กับเด็กขอบคุณนะคะ
มีเกมและวิธีเล่นด้วยไหมคะ

  คุณ: เจนจิรา 
 วันที่ 09/10/2554 - 20:49:29  ip : 113.53.52.181-9219-9219   

 งานวิจัยที่น่าสนใจค่ะ ขอฉบับเต็มได้มั้ยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


  คุณ: ปุ้ย 
 วันที่ 18/10/2554 - 11:42:34  ip : 118.174.30.18.static.totbb.net-2980-2980   

 กระผมครู ตำรวจตระเวนชายแดน ครับ
เห็นว่างานวิจัยของอาจารย์น่าสนใจดีเลยอยากจะนำไปใช้กับนักเรียนดู
ขอความกรุณาส่งงานแบบสมบูรณ์ให้หน่อยนะครับ ขอบพระคุณอย่างสูงครับ
จาก ครู ตชด.


  คุณ: ครู ตชด. 
 วันที่ 22/10/2554 - 14:41:59  ip : ppp-110-169-23-194.revip5.asianet.co.th-5489-5489   

 หนูเป็นนักศึกษาฝึกสอนคะ
งานวิจัยของอาจารย์น่าสนใจมาก ถ้าได้นำมาปรับใช้กับนักเรียนที่หนูกำลังฝึกสอนอยู่คงจะดีมาก เพราะจะทำให้เด็กๆ มีความสนใจและอยากเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น จึงอยากรบกวนขอวิจัยเต็มรูปแบบหน่อยนะคะ จะได้นำมาใช้กับเด็กๆ (ขอวิธีเล่นด้วยนะคะ)
กรุณาส่งตามอีเมลด้านล่างนี้นะคะ
pray.[email protected]
ขอขอบพระคุณอย่างสูงคะ นักศึกษาฝึกสอน

  คุณ: ครูปลาย 
 วันที่ 01/11/2554 - 09:10:03  ip : 101.109.17.111-9219-9219   

 หนูเป็นนักศึกษา คือหนูเห็นงานวิจัยของอาจารย์แล้วหนูสนใจ หนูอยากได้งานวิจัยของอาจารย์ที่เต็มรูปแบบ เพื่อนำมาใช้ในการเรียน กรุณาช่วยส่งมาให้หนูหน่อย ตามอีเมล
saithong-[email protected] ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

  คุณ: น.ส.สายทอง วรรณทวี 
 วันที่ 03/11/2554 - 12:58:27  ip : 113-53-230-146.totisp.net-8642-8642   

 ผมเป็นผู้ประเมินภายนอก อยากจะได้งานวิจัยฉบับเต็มทั้งแบบฝึกด้วย จะได้นำไปแนะนำเป็นวิทยาทาน เพราะวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนอ่อนเป็นส่วนมาก ถ้ากรุณาช่วยส่งตามอีเมล์นี้นะครับ

  คุณ: ทอง ชุ่มเมือง 
 วันที่ 05/11/2554 - 08:19:59  ip : 101.108.206.141-0148-0148   

 ผมเป็นนักศึกษา ผมอยากได้งานวิจัยที่เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อให้เป็นแนวทางในการทำวิจัยในชั้นเรียน งานวิจัยของอาจารย์น่าสนใจดีค๊าฟ ขอความกรุณาส่งงานวิจัยเต็มรูปแบบของอาจารย์ให้ผมหน่อยได้ม้ายค๊าฟ E-mail:[email protected] ขอบคุณมากค๊าฟ

  คุณ: เกียรติศักดิ์ โคตรชาดา 
 วันที่ 20/11/2554 - 17:46:04  ip : 180.180.34.148-1096-1096   

 เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจมากครับ ผมได้แต่ใช้เกม 24 นำเข้าสุ่บทเรียนแต่ไม่เ**ได้ทำวิจัย ผมรบกวนของานวิจัยของอาจารย์ส่งให้ผมหน่อยนะคัรบ E-mail : takong_ni2hotmail.com ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับ

  คุณ: ครูก้อง 
 วันที่ 22/11/2554 - 19:48:46  ip : mx-ll-223.204.240-8.dynamic.3bb.co.th-1559-1559   

 เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจมากคะอยากได้งานวิจัยที่เต็มรูปแบบรบกวนอาจารย์ส่งมาให้ ตาม e- mail [email protected] ขอบพระคุณล่วงหน้าคะ

  คุณ: กันยา 
 วันที่ 01/02/2555 - 14:18:15  ip : 203.172.199.250-9957-9957   

 e -mail ที่ถูก sukunya_[email protected] เมื่อกี่พิมพ์ผิดคะขออภัยคะ

  คุณ: กันยา 
 วันที่ 01/02/2555 - 14:21:02  ip : 203.172.199.250-9957-9957   

 หนูคิดว่าเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจมากเลยค่ะ ที่สามารถสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ได้
หนูอยากได้งานวิจัยที่เต็มรูปแบบ เพื่อเด็กๆจะได้พัฒนาขึ้นและชอบวิชาคณิตศาสตร์
รบกวนอาจารย์กรุณาช่วยส่งให้หนูหน่อยนะคะ เมลย์ s_[email protected] ขอบคุณมากคะ

  คุณ: สา 
 วันที่ 08/03/2555 - 21:16:16  ip : 115.67.64.37-6808-6808   

  เป็นงานวิจัยที่หนูกำลังสนใจนะค่ะ พอดีมมาเจอกระทู้นี้เข้าอยากได้งานวิจัยที่เต็มรูปแบบของอาจารย์มาเป็นแนวทางในการทำวิจัยเพื่อแก้ปํยหาให้กับเด็กสามจังหวัดชายแดน รบกวนอาจารย์ส่งมาให้ ตาม e- mail [email protected] ขอบพระคุณล่วงหน้าคะ

  คุณ: ดาด้า 
 วันที่ 11/03/2555 - 14:10:10  ip : 180.180.113.118-6457-6457   

 ดีเยี่ยมครับ ขอด้วยครับ ขอเต็มรูปแบบเลยครับ

  คุณ: สาโรจน์ โพธิ์ชะอร 
 วันที่ 17/03/2555 - 18:56:34  ip : mx-ll-223.204.238-183.dynamic.3bb.co.th-9219-9219   

 เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจมากค่ะ อยากได้งานวิจัยที่เต็มรูปแบบ กรุณาช่วยส่งให้ตาม E-mail
ขอบคุณคะ

  คุณ: สายันต์ หมื่นเดช 
 วันที่ 24/03/2555 - 21:49:08  ip : 125.26.31.92.adsl.dynamic.totbb.net-8133-8133   

 ขอบคุณ ดีมาก ๆ ค่ะ ขอวิจัยแบบเต็มรูปแบบนะคะ ถึง walee.[email protected] โรเงรียนบ้านสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

  คุณ: วลี สินุธก 
 วันที่ 27/03/2555 - 16:23:29  ip : mx-ll-180.183.25-209.dynamic.3bb.co.th-8053-8053   

 เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจมากค่ะ เพื่อเด็กๆจะได้พัฒนาขึ้นและชอบวิชาคณิตศาสตร์
อยากได้งานวิจัยที่เต็มรูปแบบ รบกวนอาจารย์ส่งมาให้ ตาม e- mail คือ [email protected] ขอบพระคุณมากๆคะ


  คุณ:  
 วันที่ 02/04/2555 - 14:08:03  ip : 202.28.35.244-2636-2636   

  ผมเป็นนักศึกษา ผมอยากได้งานวิจัยที่เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อให้เป็นแนวทางในการทำวิจัยในชั้นเรียน งานวิจัยของอาจารย์น่าสนใจมากๆๆครับ ขอความกรุณาส่งงานวิจัยเต็มรูปแบบของอาจารย์ให้ผมหน่อยน่ะครับ ถ้าหากได้จะขอขอบพระคุณไว้ล่วงหน้าเยครับ

  คุณ: นรินทร์ 
 วันที่ 02/05/2555 - 21:36:12  ip : 118.172.79.31.adsl.dynamic.totbb.net-6856-6856   

 เป็นงานวิจัยที่ดีมาก อยากได้ตัวอย่างงานวิจัยเต็มรูปแบบพื่อนำมาเป็นแนวทางการพัฒนางาน
วิจัยของตัวเองคะรบกวนอาจารย์ช่วยส่งมาให้หน่อยนะคะตามE-mailนี้คะ[email protected]ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  คุณ: ดวงนภา  
 วันที่ 22/05/2555 - 20:52:31  ip : node-pz4.pool-118-172.dynamic.totbb.net-5489-5489   

 ขอวิจัยเติมรูปแบบหน่อยได้เปล่าคะจะนำไปใช้กับเด็กขอบคุณนะ

  คุณ: Pimmart 
 วันที่ 30/05/2555 - 16:06:57  ip : ppp-58-10-228-59.revip2.asianet.co.th-9219-9219   

  ขอวิจัยเติมรูปแบบหน่อยได้เปล่าคะจะนำไปใช้กับเด็กขอบคุณนะ

[email protected]

  คุณ: Pimmart 
 วันที่ 30/05/2555 - 16:07:55  ip : ppp-58-10-228-59.revip2.asianet.co.th-9219-9219   

 สนใจงานวิจัยของคุณ จะนำไปใช้กับเด็ก ขอเต็มรูปแบบด้วยนะคะ ส่งตามอีเมล์
[email protected]

  คุณ: สุรินทร์์ 
 วันที่ 03/06/2555 - 21:41:19  ip : node-5i7.pool-125-25.dynamic.totbb.net-7085-7085   

 เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจมากค่ะ อยากได้ตัวอย่างงานวิจัยเต็มรูปแบบเป็นนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนางานและพัฒนาเด็กๆค่ะ ขอความกรุณาอาจารย์ส่งงานวิจัยเต็มรูปแบบให้หน่อยค่ะ ถ้าหากได้ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ
[email protected]

  คุณ: สุวรรณี 
 วันที่ 04/07/2555 - 19:28:58  ip : node-1c08.pool-118-172.dynamic.totbb.net-6568-6568   

 เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจมากค่ะ เพื่อเด็กๆจะได้พัฒนาขึ้นและชอบวิชาคณิตศาสตร์
อยากได้งานวิจัยที่เต็มรูปแบบ รบกวนอาจารย์ส่งมาให้ ตาม e- mail คือ [email protected] ขอบพระคุณมากๆคะ
  คุณ: ครูก้อย 
 วันที่ 11/10/2555 - 20:17:18  ip : node-sn.pool-113-53.dynamic.totbb.net-8642-8642   

 น่าสนใจมากค่ะ น่าจะเป็นเกมที่สร้างเจตคติที่ดีต่อเด็ก ๆ ให้สนใจเรียนคณิต อยากได้ตัวอย่างงานวิจัย เพื่อจะได้นำมาพัฒนากิจกรรมการเรียนในชั้นเรียนค่ะ รบกวนคุณครูส่งตัวอย่าง ตาม
sin.[email protected] ขอบคุณค่ะ

  คุณ: ครูศิลปี 
 วันที่ 24/10/2555 - 09:20:36  ip : mx-ll-223.206.110-84.dynamic.3bb.co.th-7180-7180   

 เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจมากครับผมอยากได้งานวิจัยที่เต็มรูปแบบรบกวนอาจารย์ส่งมาให้ ตาม อีเมลนี้ด้วยครับ [email protected] ขอบพระคุณล่วงหน้า น่ะครับ

  คุณ: ครูต่าย 
 วันที่ 15/12/2555 - 14:53:20  ip : ppp-110-168-113-111.revip5.asianet.co.th-6613-6613   

 เป็นงานวิจัยท่ดีมากค่ะอยากได้งานวิจัยท่เต็มรูปแบบ พร้อมทั้งวิธีเล่นเกม 24 ขอความกรุณาอาจารย์ส่งให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  คุณ: แจ๋ว 
 วันที่ 30/04/2556 - 16:15:05  ip : mx-ll-183.89.84-179.dynamic.3bb.co.th-2636-2636   

 ขอความอนุเคราะห์ ขอเกมบิงโกค่ะ

  คุณ: สุชาดา 
 วันที่ 25/10/2556 - 09:40:19  ip : 58-97-23-30.static.asianet.co.th-4070-4070   

 งานวิจัยของอาจารย์น่าสนใจมากค่ะอยากได้งานวิจัยเต็มรูปแบบขอความอนุเคราะห์ช่วยส่งให้ [email protected] ขอบคุณค่ะ

  คุณ: ครูอ้อน 
 วันที่ 27/07/2557 - 22:02:03  ip : 182.93.185.107-1972-1972   

 http://www.nikeairmaxinc.com/ firm personnel http://www.cheap-michaelkors.us.com/ guidebook. http://www.converse--shoes.com/ even http://www.nike-rosheruns.com/ more http://www.marcjacobshandbags.in.net/ problem, http://www.polo-ralphlaurenoutlet.us.com/ the http://www.louboutinoutlet.it/ further http://www.louboutin-outlet.us.com/ admonished, http://www.ghd-hairstraighteners.co.uk/ hard http://www.nike-airmax2u.com/ drive http://www.louisvuittonpursesbag.net/ this http://www.celine-handbags.net/ Porsche http://www.new--balance.fr/ into http://www.lunetterayban-pas-cher.fr/ the http://www.nikeair-max.fr/ vegetable http://www.the-north-face.co.uk/ now. http://www.hermes-sac.fr/ One http://www.coach-purses-handbags.com/ more concern http://www.hollister-abercrombie.fr/ is http://www.michael-kors-outlet-online.us.com/ actually rendering http://www.redbottomshoes.in.net/ it http://www.lululemonoutlet-canada.ca/ quite http://www.montblancpens.us/ a bit http://www.pololacoste-pascher.fr/ easier http://www.ralphlaurenoutlet-uk.co.uk/ for http://www.saclongchamp-pas-cher.fr/ all http://www.louboutin--pascher.fr/ producing http://www.insanityworkouts-calendar.com/ that http://www.longchamphandbags.us.com/ technological http://www.canadagooseoutletsale.com/ know-how http://www.guccihandbagsoutlet.in.net/ within http://www.northface-jackets.us.com/ laboratories http://www.mac--cosmetics.com/ to http://www.ray--ban.it/ be http://www.sac-longchamps.fr/ effective http://www.moncler-outlet.it/ with http://www.moncler-jackets.com/ commercializing http://www.moncleroutlet-jackets.com/ it http://www.michaelkorshandbagsclearance.us.com/ again. http://www.katespadeoutleta.com/ Teachers http://www.prom-weddingdresses.com/ in http://www.nike-rosherun.fr/ the http://www.bottes-uggpascher.fr/ most http://www.valentino-outlet.us/ universities http://www.truereligion--outlet.com/ or http://www.converse-all-star.it/ colleges http://www.niketnrequin-pascher.fr/ similar http://www.coachoutlet--storeonline.com/ to http://www.borse-gucci.it/ Florida Initiate http://www.montrepas-cher.fr/ associated http://www.truereligionjeansoutlet.in.net/ with http://www.louis-vuittonhandbags.co.uk/ Products http://www.vanspas-cher.fr/ in http://www.polo-ralphlauren.it/ many http://www.toms-outlets.us/ cases http://www.nikeairforce.fr/ can http://www.sacmichaelkors-pascher.fr/ keep http://www.bottegaveneta-handbagsoutlet.com/ their http://www.nike-freerunning.co.uk/ particular http://www.abercrombie-andfitch.co.uk/ roles http://www.cheapnfljersey-outlet.com/ to http://www.herveleger.in.net/ get http://www.truereligionjean.cc/ results http://www.ugg-australia.it/ relating http://www.moncler--jackets.co.uk/ to http://www.rolex-replicawatches.us.com/ commercialization http://www.doudoune-canadagoosepascher.fr/ and http://www.cheapoakley--sunglasses.com/ even http://www.longchamphandbagsoutlet.us.com/ returning http://www.babylisspro.us.com/ eventually http://coachofficialsite.blog.com/ for http://www.oakleyvaultsunglasses.us.com/ you http://www.louisvuitton-pascher.fr/ to http://www.juicycoutureoutlet.us.com/ academia. http://www.instylerionicstyler.us.com/ Labs http://www.asicso.com/ should http://www.giuseppe-zanotti.us.com/ have http://www.mcmhandbags-backpack.com/ an http://www.beatsbydrdre-headphones.in.net/ important http://www.scarpe-hoganoutlet.it/ entrepreneurial http://www.abercrombie-hollister.it/ make, http://www.jimmychooshoes-outlet.net/ this http://www.ferragamo-shoes-outlet.com/ girl http://www.katespadeoutlethandbags.com/ mentioned.. http://www.pradahandbagsshoes.com/ You http://www.nikefactoryoutletstore.us.com/ might http://www.nike-airmax.it/ look http://www.longchamphandbags-outlet.com/ for http://www.abercrombieandfitch.in.net/ in many http://www.chiflatiron.in.net/ standard http://www.oakleysunglasses-outletcheap.com/ body http://www.occhiali--oakley.it/ building http://www.michaelkorsoutlet-online.us.com/ exercise http://www.louisvuittonoutlet-online.us/ guides http://www.sacburberry-pascher.fr/ who http://www.karenmillen--dresses.co.uk/ making http://www.newbalanceshoes.in.netm/ time http://www.airjordanshoes-retro.com/ for http://www.coach-factlet-outlet-online.com/ everything http://www.cheap-soccerjerseys.com/ that http://www.conversepascher.fr/ you http://www.canadagooseoutlet-jackets.com/ will http://www.canadagoosejacketsoutlet.ca/ be http://www.hollisteruk.co.uk/ undertaking http://www.thenorthface-outlet.us.com/ is http://www.polo-ralphlauren-pascher.fr/ important. http://www.nikeairmaxa.co.uk/ When http://www.timberland-pas-cher.fr/ you http://www.raybansunglassesoutleta.com/ need http://www.barbour--jackets.co.uk/ final http://www.juicycoutureoutlethandbags.in.net/ results, http://www.doudoune--moncler.fr/ you'll http://www.nikeairmaxe.co.uk/ want http://www.pradaoutletonlineb.com/ to http://www.michaelkorshandbags-uk.co.uk/ deal http://www.raybansunglasses.us.com/ with http://www.supra--shoes.com/ ones http://www.airjordanpas-cher.fr/ training http://www.nikeblazer-pascher.fr/ session, http://www.nike--trainers.co.uk/ be http://www.canada--goose.co.uk/ counted http://www.canadagoose.cc/ any http://www.borse-louisvuitton.it/ practice http://www.nikeairhuarache.co.uk/ together http://www.burberryoutletonline.in.net/ with http://www.raybansunglassese.co.uk/ observe http://www.mulberryhandbags-outlet.co.uk/ the http://www.sac-lancelpascher.fr/ particular http://www.poloralphlaurenoutletonline.us.com/ routine http://www.lunetteoakley-pascher.fr/ adequately. http://www.vans-scarpe.it/ Performing http://www.sacguesspascher.fr/ a http://www.nikefreerun.fr/ fixed http://www.p90x-workout.us.com/ with http://www.uggboots.in.net/ the help http://www.nikeairmax-pas-cher.fr/ of http://www.soccershoes.us/ care http://www.nike-rosherun.co.uk/ will http://www.reebokshoesoutlet.us.com/ confirm http://www.sacvanessabruno.fr/ productive http://www.hermesbirkin-bags.us.com/ instead http://www.michaelkorsoutlet-canada.ca/ of http://www.tiffany-andco.com/ a http://www.toryburchoutletshoese.com/ variety http://www.uggboots-uggs.co.uk/ of http://www.nike-free-running.com/ conducted http://www.chanel-handbags.us.com/ free http://www.lululemon-outlet.us.com/ of http://www.uggsoutlet-boots.net/ package http://www.uggaustraliaonsale.us.com/ as http://www.outletonline-michaelkors.com/ well


  คุณ: oakley sunglasses 
 วันที่ 13/09/2557 - 09:41:14  ip : www10334uo.sakura.ne.jp-1202-1202