เอกสาร : มาตรฐานตัวชี้วัด ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ (14/02/2554)
LINE it!

มาตรฐานตัวชี้วัด ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ (คู่มือครู)
ได้รวบรวมตัวชี้วัดทุกกลุ่มสาระ ไว้ในเล่มเดียวกัน
คุณครูสามารถุนำไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา
โดยอิงแกนกลางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551