ผู้ดูแลเว็บไซต์

นางอรัญญา ขันอินทร์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
เลขที่คำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ : คำสั่งที่50/2552 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2552
Email : [email protected]
การศึกษา : ป.1-4 ร.ร.คีรีมาศวิทยา 2509-2513
ป.5-7 ร.ร.บ้านโตนด 2513-2516
ม.1-3 ร.ร.คีรีมาศพิทยาคม 2516-2519
ม.4-5 ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม 2519-2521
ป.กศ. วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์2522-2523
พ.ม. สนามสอบสุโขทัย 2526
ศษ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช2530
ประวัติการทำงาน : 16พ.ค.2524ครูโรงเรียนบ้านน้ำพุ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
9มิ.ย.2536 อาจารย์โรงเรียนวัดบึง อ.คีรีมาศ จ.โขทัย
3 ก.พ.2542 อาจารย์โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
24ธ.ค.2547ครูโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)อ.คีรีมาศ สพท.สท1