ผู้ดูแลเว็บไซต์

นางนาดียะห์ หะสาแม
ตำแหน่ง : ครูโรงเรียนบ้านเจาะบือแม
เลขที่คำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ : คำสั่งโรงเรียนบ้านเจาะบือแม ที่ 21 / 2552
Email : -
การศึกษา :
- ป.ตรี ( ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ ม.ราชภัฏยะลา
- กำลังศึกษาต่อ ป. โท มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา
ประวัติการทำงาน :
- ครู โรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพ 123 สพท. นธ .2
- ครู โรงเรียนบ้านเจาะบือแม สพท.ยล .1