ผู้ดูแลเว็บไซต์

นางบุหลัน แดงงาม
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
เลขที่คำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ : 1/2553
Email : [email protected]
การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
ประวัติการทำงาน : ที่ว่าการอำเภอเมืองสตูล
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
โรงเรียนบ้านดาหลำ