คณะกรรมการสถานศึกษา

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
นางวจิรา สิทธิสกุลรัตน์
-
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
นายน้อม โต๊ะงาม
-
รองประธานกรรมการสถานศคึกษา
พระลุม ขันติโก
-
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
นายอ่ำ จันทร์เทศ
-
กรรมการสถานศึกษา
นายสมนึก สีโย
-
กรรมการสถานศึกษา
นายตุ๊ จันทร์เทศ
-
กรรมการสถานศึกษา
นายวัชรพล บุญร่วม
-
กรรมการสถานศึกษา
นางบัวรื่น หลังภาค
-
กรรมการสถานศึกษา
นางแสงดาว ประสมพันธ์
-
กรรมการสถานศึกษา
นางปราณีต ใสนวน
-
กรรมการสถานศึกษา
นายแปว พร้อมเพรียง
-
กรรมการสถานศึกษา
นายธนวัฒน์ อุปถัมภ์
-
กรรมการสถานศึกษา
นายสงวน บุญร่วม
-
กรรมการสถานศึกษา
นางอัมพร สมสุระ
-
กรรมการและเลขานุการ