บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นางสาวอรศิริ เจือจันทร์
-
ครู คศ.1
ป.ตรี
นางจุฑามาศ ชโยภาส
-
ครู คศ.1
ป.ตรี
นายปิยวิทย์ กันนุฬา
-
ครู ผู้ช่วย
ป.ตรี
นายสันติชัย จันทราช
[email protected]
ครู คศ.2
ป.ตรี กำลังศึกษา ป.โท
นายสงวน บุญร่วม
-
ครู คศ.2
ป.ตรี
นางสาวน้ำอ้อย โพธิ์ทอง
-
ครู คศ.1
ป.ตรี
นางปุณยวีร์ เจริญสวัสดิ์
-
ครู คศ.1
ป.ตรี
นางสาวพรทิพย์ สมัครสมาน
-
ครู คศ.2
ป.ตรี
นายสุรศักดิ์ สมสุระ
-
ครู คศ.2
ป.ตรี
นายจำเริญ แยบดี
-
ครู คศ.2
ป.ตรี
นายเกชา สมานไทย
-
ครู คศ.2
ป.ตรี
นายสิทธิ์ ลายมั่น
-
นักการภารโรง
ป.4