ประวัติ

ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านบ้านโคกลำดวน ตั้งอยู่ที่บ้านบ้านโคกลำดวน หมู่ที่ 13 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2497 ปัจจุบันมีพื้นที่ 9 ไร่ 1งาน 56 ตารางวา ชุมชนในเขตพื้นที่บริการประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านบ้านโคกลำดวน หมู่ที่ 13 บ้านไทร หมู่ที่ 11 และบ้านยะยาน หมู่ที่ 17 จำนวนประชากรทั้ง 3 หมู่บ้าน ประมาณ 4,000 คนเศษ อาชีพที่สำคัญ คือ ทำนา ทำไร่และรับจ้าง โดยรวมมีฐานะค่อนข้างยากจน ชุมชน หน่วยงานของรัฐ องค์กรต่าง ๆ ให้การสนับสนุนโรงเรียนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกับ โรงเรียนมีอาคาร สถานที่ บุคลากรในการให้บริการแก่ชุมชน และโรงเรียน ชุมชนยังขาดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย
การบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาโดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งมีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 เป็นแกนกลางโรงเรียนบ้านโคกลำดวนได้กำหนดทิศทางการบริหารและการจัดการศึกษาดังนี้
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
1. ชื่อ บ้านโคกลำดวน
2. ชื่อโรงเรียน บ้านโคกลำดวน
3. หมู่บ้าน โคกลำดวน
4. เป็นโรงเรียนประจำตำบลหนองเหล็ก
5. อำเภอศีขรภูมิ ระยะทางห่างจากโรงเรียน 18 กม 500 เมตร
6. จังหวัด สุรินทร์ ระยะทางห่างจากโรงเรียน 54 กม - เมตร
7. จำนวนนักเรียน 414 คน
8. จำนวนลูกจ้างประจำ - คน จำนวนลูกจ้างชั่วคราว 1 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน ครูธุรการ 1 คน พนักงานราชการ 1 คน
9. จำนวนครู 19 คน
1. ชื่อ นางอัมพร สมสุระ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วุฒิสูงสุด ปริญญาโท วิชาเอกบริหารทางการศึกษา วันเดือนปีเกิด 10 มกราคม 2502
ความสามารถพิเศษ บริหารสถานศึกษา
ความรู้ด้าน IT มีดังนี้
1. Microsoft word
2. การใช้ Internet


ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านบ้านโคกลำดวน ตั้งอยู่ที่บ้านบ้านโคกลำดวน หมู่ที่ 13 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2497 ปัจจุบันมีพื้นที่ 9 ไร่ 1งาน 56 ตารางวา ชุมชนในเขตพื้นที่บริการประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านบ้านโคกลำดวน หมู่ที่ 13 บ้านไทร หมู่ที่ 11 และบ้านยะยาน หมู่ที่ 17 จำนวนประชากรทั้ง 3 หมู่บ้าน ประมาณ 4,000 คนเศษ อาชีพที่สำคัญ คือ ทำนา ทำไร่และรับจ้าง โดยรวมมีฐานะค่อนข้างยากจน ชุมชน หน่วยงานของรัฐ องค์กรต่าง ๆ ให้การสนับสนุนโรงเรียนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกับ โรงเรียนมีอาคาร สถานที่ บุคลากรในการให้บริการแก่ชุมชน และโรงเรียน ชุมชนยังขาดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย
การบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาโดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งมีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 เป็นแกนกลางโรงเรียนบ้านโคกลำดวนได้กำหนดทิศทางการบริหารและการจัดการศึกษาดังนี้

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
1. ชื่อ บ้านโคกลำดวน
2. ชื่อโรงเรียน บ้านโคกลำดวน
3. หมู่บ้าน โคกลำดวน
4. เป็นโรงเรียนประจำตำบลหนองเหล็ก
5. อำเภอศีขรภูมิ ระยะทางห่างจากโรงเรียน 18 กม 500 เมตร
6. จังหวัด สุรินทร์ ระยะทางห่างจากโรงเรียน 54 กม - เมตร
7. จำนวนนักเรียน 437 คน
8. จำนวนลูกจ้างประจำ - คน จำนวนลูกจ้างชั่วคราว 1 คน
9. จำนวนครู 20 คน มีดังนี้ (ทุกคน)

1. ชื่อ นางอัมพร สมสุระ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วุฒิสูงสุด ปริญญาโท วิชาเอกบริหารทางการศึกษา วันเดือนปีเกิด 10 มกราคม 2502
ความสามารถพิเศษ บริหารสถานศึกษา
ความรู้ด้าน IT มีดังนี้
1. Microsoft word
2. การใช้ Internet

วิสัยทัศน์

จัดการศึกษาโดยหลักการมีส่วนร่วม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสมดุลและสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์จิตใจ และสังคม โดยมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีสุขภาพจิตที่ดี มีคุณลักษระอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักประชาธิปไตยและยึดมั่นระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ป็นประมุข ก้าวทันข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เป็นพลเมืองดีของสังคม ประเทศชาติและโลก

คำขวัญ

“รอบรู้วิชาการ ประสานคุณธรรม นำชุมชน ประพฤติตนเป็นคนดี”

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในและนอกเขตพื้นที่บริการ
1. สร้างโอกาสทางการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับชุมชน
2. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และตอบสนองกับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวทฤษฎีใหม่อย่างยั่งยืน
3. นำภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และระดมทรัพยากร ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา
4. พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
5. จัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ให้เป็นบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
6. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปฏิบัติราชการ
7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ

เป้าหมาย

1. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
2. โรงเรียนเป็นศูนย์ให้บริการการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. ผู้เรียนทั้งในและนอกเขตพื้นที่บริการได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ตามศักยภาพ
4. โรงเรียนมีหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสภาพความต้องการของชุมชน
5. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามจุดหมายของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

อักษรย่อ

ศ.ค.ด.

เพลง

-ด้วยวิญญาณ และสำนึกในหน้าที่ เพียงมุ่งหวัง ทำดี เพื่อฟ้าขาว
มอบศักดิ์ศรี เพื่อเด้ก ชุมชนเรา สร้างฟ้าขาว เป็นดาว สอ่งโคกลำดวน

-มอบความดี เพื่อแผ่นดิน ถิ่นแดนเกิด โคกไทรยาน ล้ำเลิศ เทิดไตรมวล
รอบรู้วิชา พัมนา คุณธรรมควร ดคกลำดวน นำชุมชน เป็นคนดี

***เรารักโรงเรียน บ้านโคกลำดวน หลอมหนึ่งใจล้วน สร้างฝัน สามัคคี
มั่นศึกษา ทุกผู้ เชิดชูความดี เอื้ออารี น้อมนำ ชีวีสุขสันต์

-รวมใจรัก ด้วยเอกลักษณ์ เราดีเด่น สีฟ้าเป็น เส้นทาง มั่นสู่ฝัน
คู่สีขาว ทอแสงสกาว นิจนิรันดร์
เป็นหนึ่งใจสมาน โรงเรียน...บ้านโคกลำดวน
เป็นหนึ่งใจสมาน โรงเรียน...บ้านโคกลำดวน

ปรัชญา

“ธมฺม จารี สุขํ เสติ” ผู้ปฏิบัติธรรมย่อมนำมาซึ่งความสุข