คณะกรรมการสถานศึกษา

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
นายวิมล พนังแก้ว
-
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวหนึ่งฤทัย ราชบุตร
-
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
นายทรงภพ จี้อ้าย
[email protected]
กรรมการผู้แทนครู
นางวรวัลย์ บดีรัฐ
-
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายเงิน คุ้มวงษ์
-
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายสา อ่องหงษ์
-
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
พระครูปัญญาวชิรโพธิ
-
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ หรือผู้แทนองค์การศาสนาอื่นในพื้นที่
นายมานิตย์ คุ้มวงษ์
-
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายไชยรัตน์ เนื้อไม้
[email protected]
กรรมการและเลขานุการ