บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นางพิมพ์ใจ เนื้อไม้
[email protected]
ครู ชำนาญการพิเศษ
วท.บ. - ภูมิศาสตร์
นางสุชาดา นทีประสิทธิพร
[email protected]
ครู ชำนาญการ
ค.บ. - ประถมศึกษา
นางสาวสุริพร ปานนิล
[email protected]
ครู ชำนาญการพิเศษ
กศ.ม. - คณิตศาสตร์
นางนริศรา ไทยพาท
[email protected]
ครู ชำนาญการพิเศษ
ค.บ. - ประถมศึกษา
นางศิลาพร จำปารัตน์
[email protected]
ครู ชำนาญการพิเศษ
ค.ม. - บริหารการศึกษา
นางอรสา เงินทนง
[email protected]
ครู ชำนาญการ
ศศ.บ. - ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ว่าที่ รต.สุรสิทธิ์ จันทนา
[email protected]
ครู ชำนาญการ
ค.บ. - ดนตรีศึกษา
นางสุพิศ คชินทร
[email protected]
ครู ชำนาญการ
ค.บ. - ภาษาอังกฤษ
นางฉัตรนภา โคกคำ
[email protected]
ครู ชำนาญการ
ค.บ. - คณิตศาสตร์
นายวรรณลภย์ จันทรนวล
[email protected]
ครู ชำนาญการ
ค.บ. - วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นายทรงภพ จี้อ้าย
[email protected]
ครู
ค.บ. - คณิตศาสตร์
นางสาวสุุทธิลักษณ์ ชื่นชอบ
[email protected]
ครู
ค.บ. - ภาษาอังกฤษ
นางสาวธมนันท์ ไพบูลย์กสิกรรม
[email protected]
ครูผู้ช่วย
กศ.บ. - เคมี
นางสาวสุรีรัตน์ งูนิ่ม
[email protected]
ครูผู้ช่วย
ปฐมวัย
นางสาวอัญชลี ขอนทอง
[email protected]
ครูผู้ช่วย
ค.บ. - ภาษาไทย
นางวนิดา สีเพชร
[email protected]
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ศศ.บ. -การจัดการทั่วไป
นางสาวพิชชาภา ศรัทธานนท์
[email protected]
ครูอัตราจ้าง
ค.บ. - วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นายนิทัศน์ ตุ้มศรี
[email protected]
ครูอัตราจ้าง
ค.บ. - พลศึกษา