คณะกรรมการสถานศึกษา

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
นายอาจินต์ ประทุมรัตน์
รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คนที่ 1
นายเสนาะ ปัญญาดี
กรรมการ ตัวแทนชุมชน
นายประยุติ มาลี
กรรมการ ตัวแทนผู้ปกครอง
นายประสาท มุขแก้ว
ครู คศ.2 ตัวแทนครู
นายพังงา ประทุมรัตน์
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายสมใจ ชมขวัญ
ตัวแทนองค์กรชุมชน
พระครูวิเศษสมณคุณ
เจ้าอาวาสวัดลำวะ
นางวรรณา ไตรบุญ
[email protected]
กรรมการและเลขานุการ