ประวัติ

โรงเรียนบ้านลำวะ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านลำวะ มุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะ เป็นคนดี ความรู้ดี สุขภาพร่างกายดี โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

คำขวัญ

เลิศวิชา สามัคคี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
2. จัดแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างหลากหลาย
3. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
4. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมการออกกำลังกายทุกรูปแบบ
6. สร้างวินัย ปลุกจิตสำนึกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
7. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าหมาย

1. เป้าหมายด้านอาคารสถานที่
1.1 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
1.2 ปรับปรุงห้องเรียน ห้องพิเศษให้อยู่ในสภาพดี สวยงาม
1.3 พัฒนาสภาพภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียนให้ร่มรื่นสวยงาม
2. เป้าหมายด้านบุคลากร
2.1 ส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานการเรียนการสอนนักเรียน
2.2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีความใฝ่รู้
2.3 จัดให้มีบุคลากรเพียงพอกับปริมาณงาน
3. ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
3.1 จัดกิจกรรมการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
3.2 จัดกิจกรรมการสอนที่หลากหลายเน้นการปฏิบัติจริง
3.3 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
4. การบริหารจัดการ
4.1 พัฒนาระบบงานทั้ง 4 งาน ให้มีประสิทธิภาพ
4.2 จัดทำข้อมูลสารสนเทศ การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิด

อักษรย่อ

ล.ว.

เพลง

รุ่งอรุณ

ปรัชญา

บริหารงานโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง