ข้อมูลอาคาร

รูปภาพ
ชื่ออาคาร
ปีที่สร้าง
จำนวนห้อง
จำนวนชั้น
งบประมาณในการก่อสร้าง
สถานะ
อาคารไม้แบบ ป1 ก.ขนาด 8x16 เมตร
2507
1
1
32,141
อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง
อาคารครึ่งไม้ครึ่งตึก แบบ 017 ขนาด 10 1/2 X 33 เมตร
2510
8
2
240,000
พร้อมใช้งาน
อาคารไม้แบบ ป1 ก.ขนาด 8 1/2 x 27 เมตร
2510
3
3
90
พร้อมใช้งาน
โรงฝึกงาน แบบ 312 ขนาด 7 X 17 เมตร
2513
1
1
45
ไม่สามารถใช้งานได้
โรงอาหาร แบบ 312 ขนาด 17.5 X 7 122.50 ตารางเมตร และ14X7 98 ตารางเมตร
2518
1
1
60,000
พร้อมใช้งาน
ส้วม แบบ 401 ขนาด 100 X 240
2519
3
1
20
พร้อมใช้งาน