ชื่อ-นามสกุล

นางนาตนภางค์ เสถียรนาม

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการ

การศึกษา

ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สถาบันราชภัฎอุดรธานี

โทรศัพท์

086-2240457

รูปถ่าย