บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นางปิยมาภรณ์ ปิ่นทอง
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
ปริญญาตรี
นายอนุพงษ์ ศรีดาวเรือง
ผู้ช่วยฝ่ายบริหารทั่วไป
ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นางสุพัฒตา ประแดงปุย
ผู้ช่วยฝ่ายบุคลากร
ปริญญาตรี
นางประพีรัตน์ ชูก้าน
ผู้ช่วยฝ่ายงบประมาณ
ปริญญาตรี
นายประพนธ์ สินเจริญเลิศ
ครูผู้สอน
ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต สถาบันราชภัฎอุดรธานี ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณทิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นางชุดา สุรโคตร
[email protected]
ครูธุรการ,ครูผู้สอนแนะแนว
ปริญญาตรี คุรุศษสตร์บัณฑิต สาขา ธุรกิจศึกษา
นายวรภพ สุรโคตร
ครูผู้สอน
ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นางจันทรัตน์ หอมหวล
ครูผู้สอน
ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นางสุพรรณี เหมะธุสิน
ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นางลัดดาพร สิงหธวัช
ครูผู้สอน
ปริญญาตรี
นายอภิชัย ทองอนันติวงศ์
ครูผู้สอน
ปริญญาตรี
นางจริญภรณ์ พิมพา
ครูผู้สอน
ปริญญตรี
นางพิชญานันท์ สุทธิขันธ์
ครูผู้สอน
ปริญญาตรี
นางธารทิพย์ สิงห์อนุรักษ์
ครูผู้สอน
ปริญญาตรี
นางวัชรากุล สาริคา
ครูผู้สอน
ปริญญตรี
นางธะนิตย์ การุญญเวทย์
ครูผู้สอน
ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นางทัศนีย์ เกิดสิน
ครูผู้สอน
ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นางสาวนันทวดี แดงสีอ่อน
ครู
ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต
นางอารีรัตน์ สุขประเสริฐ
ครู
ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต