ประวัติ

โรงเรียนอุดรวิทยา เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2503 บนพื้นที่ 6 ไร่ 35 9/10 ตารางวา ตามใบอนุญาต เลขที่ 4/2503 และ 6/2503 โดยมีนางเพลินจิตต์ สันธนะพานิช เป็นเจ้าของ มีนางแถมทอง ฉลวยศรี เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ เปิดทำการสอนวันจันทร์ - วันศุกร์ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. แรกเริ่มรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 มีนักรียน 480 คน มีครู 10 คน ต่อมาโรงเรียนเปลี่ยนแปลงกิจการ ดังนี้
พ.ศ. 2506 ขออนุญาตขยายการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-7
พ.ศ. 2520 ขออนุญาตขยายการศึกษาระดับอนุบาล 1-3
พ.ศ. 2522 ขออนุญาตขยายการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3
พ.ศ. 2529 นางเพลินจิตต์ สันธนะพานิช เจ้าของและผู้รับใบอนุญาต ได้ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเพื่อให้บุตรหลานได้เรียนภาษาจีนกลาง ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 โดยได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. เปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเดิมสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - มธัยมศึกษาตอนต้น ให้ลดเหลือเพียงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
2. อนุญาตให้สอนภาษาจีนกลางได้ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 สอนได้ไม่เกินสัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง สอนวันละ 1 ชั่วโมง หลักสูตรภาษาจีนกลางและหนังสือเป็นของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2530-2533 ลดชั้นเรียนระดับอนุบาล 1-3 และชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
พ.ศ. 2531 ขอลดพื้นที่ดินของโรงเรียนอุดรวิทยา จากเดิม 6 ไร่ 35 ตารางวา คงเหลือ 2 ไร่ 195 ตารางวา พื้นที่ส่วนลด 3 ไร่ 240 ตารางวา เพื่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่รองรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า อุดรผดุงศึกษา
พ.ศ. 2532

วิสัยทัศน์

โรงเรียนอุดรวิทยามุ่งจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนพัฒนาทุกด้าน ทั่งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้เหมาะสมกับวัย และความสามารถของแต่ละบุคคล ให้เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัยรักการเขียน การอ่าน รู้จักคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้สามารถดำเนินงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ปฏิบัตงานในหน้าที่อย่างมีระบบ จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน รู้จักรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

1. ปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน การเขียนและการค้นคว้า
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการ และศักยภาพทางคณิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีอันเป็นสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ

เป้าหมาย

1. ผู้เรียนมีวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
2. ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน การเขียน และการค้นคว้า
3. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการ และศักยภาพทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีเป็นสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ

อักษรย่อ

อ.ด.ว.

ปรัชญา

พัฒนาการเด่น เน้นความรู้ ควบคู่คุณธรรม